Šodien, 26. februārī, sākas AS “Valmieras stikla šķiedra” obligātais atpirkšanas piedāvājums

26. februāris, 2018

Ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2018.gada 20.februāra lēmumu Nr. 39 Heinz-Jürgen Preiss-Daimler, dzimšanas datums 27.07.1939, un Beatrix Preiss-Daimler, dzimšanas datums: 28.07.1965, ir atļauts izteikt obligāto akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”, ierakstīta Latvijas Republikas komercreģistrā 2004.gada 9.augustā ar reģistrācijas numuru 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201, Latvija, akciju atpirkšanas piedāvājumu. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 73.panta ceturto daļu tiek publicēta šāda informācija par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

1. Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”, reģistrācijas numurs: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201, Latvija, tālruņa numurs: +371 64202216 , faksa numurs: +371 64281216, e-pasta adrese: latvia@valmiera-glass.com, interneta mājas lapas adrese: www.valmiera-glass.com (turpmāk – “Mērķa sabiedrība”).

2. Piedāvātāji un personas, kas rīkojas saskaņoti ar Piedāvātājiem

Piedāvātāji:

2.1. Heinz-Jürgen Preiss-Daimler, dzimšanas datums 27.07.1939, un Beatrix Preiss-Daimler, dzimšanas datums: 28.07.1965, kuri uzņemas tiesības un pienākumus saskaņā ar piedāvājumu nedalīti un solidāri (turpmāk – “Piedāvātāji”).

Personas, kas rīkojas saskaņoti ar Piedāvātājiem:

2.2. P-D Glasseiden GmbH Oschatz, Vācijā, Leipcigas apgabala tiesas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru: HRB 21085, reģistrācijas datums: 19.11.2004 juridiskā adrese: Wellerswalder Weg 17, 04758 Oschatz, Vācija. Uzskatāma par personu, kas rīkojas saskaņoti ar Piedāvātājiem, jo ir Mērķa sabiedrības akcionārs, ko netieši kontrolē Piedāvātāji.

2.3. P-D Management Industries-Technologies GmbH, Vācijā, Drēzdenes apgabala tiesas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru: HRB 17752, reģistrācijas datums: 15.10.1999, juridiskā adrese: Wilsdruffer Strasse 11, 01723 Wilsdruff STT Grumbach, Vācija. Uzskatāma par personu, kas rīkojas saskaņoti ar Piedāvātājiem, jo ir Mērķa sabiedrības akcionārs, ko tieši kontrolē Piedāvātāji.

2.4. P-D Composites Handels- und Service GmbH, Vācijā, Stendālas apgabala tiesas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru HRB 201322, reģistrācijas datums: 29.11.1990, juridiskā adrese: Merseburger Strasse 237, 06130 Halle (Saale), Vācija. Uzskatāma par personu, kas rīkojas saskaņoti ar Piedāvātājiem, jo ir Mērķa sabiedrības akcionārs, ko tieši kontrolē Piedāvātājs Heinz-Jürgen Preiss-Daimler.

2.5. CORVALIS GmbH, Vācijā, Baireitas apgabala tiesas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru HRB 4446, reģistrācijas datums: 15.02.2007, juridiskā adrese: Am Anger 7, 95488 Eckersdorf, Vācija. Uzskatāma par personu, kas rīkojas saskaņoti ar Piedāvātājiem, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos.

2.6. Piedāvātājiem kopā ar personām, kas rīkojas saskaņoti ar Piedāvātājiem, obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekta parakstīšanas datumā kopumā piederēja 21’883’589 Mērķa sabiedrības akciju, kas veido 91,55 % no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju kopskaita.

3. Mērķa sabiedrības vienas akcijas atpirkšanas cena un tās noteikšanas metodes

Mērķa sabiedrības vienas akcijas atpirkšanas cena, kas noteikta, izmantojot Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmās daļas 2.punktā minēto metodi (akcijas vidējā svērtā cena regulētajā tirgū pēdējo 12 mēnešu laikā), ir 3,52 EUR (trīs eiro un piecdesmit divi eiro centi).

4. Termiņi

4.1. Piedāvājuma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no tā izteikšanas dienas, proti, no dienas, kad Piedāvātāji saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 73.panta ceturto daļu ir publicējuši oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par akciju atpirkšanas piedāvājumu. Ja termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo piedāvājuma dienu tiks uzskatīta nākamā darba diena. Piedāvājumi iesniedzami līdz attiecīgā termiņa pēdējās dienas plkst. 16:00 (Latvijas laiks, GMT+2).

4.2. Piedāvājuma rezultātu paziņošanas termiņš. Piedāvājuma rezultāti tiks paziņoti 5 (piecu) darbdienu laikā no piedāvājuma termiņa beigām.

5. Iepazīšanās ar akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu

Ar obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu var iepazīties un/vai to saņemt var Mērķa sabiedrības juridiskajā adresē, Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201, Latvijā, visā piedāvājuma termiņa laikā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00. Tāpat prospekts ievietots akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” mājaslapā http://www.nasdaqbaltic.com/market/ Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

6. Datumi, kad piedāvājums noslēgsies, kad tiks paziņoti piedāvājuma rezultāti un kad notiks norēķini

Piedāvājums noslēgsies 2018.gada 27.martā, plkst. 16:00 (Latvijas laiks, GMT+2). Piedāvājuma rezultāti tiks paziņoti 2018.gada 3.aprīlī. Norēķini notiks 2018.gada 3.aprīlī.

PIELIKUMS