Paziņojums par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

5. jūlijs, 2024

Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, reģistrācijas numurs: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201 (tālāk tekstā - Sabiedrība) valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2024. gada 26. jūlijā, plkst. 11.00 Cempu ielā 13, Valmierā, akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA telpās un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Darba kārtība:

  1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2023. gada pārskata apstiprināšana.
  2. Peļņas izlietošana.
  3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana Revidentam.
  4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2024. gada 18. jūlijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2024. gada 26. jūlijā, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Balsošana pirms sapulces

Aicinām akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā pirms sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas akcionāriem pēc pieprasījuma (pieprasījumu, sākot ar 2024. gada 5. jūliju, sūtot uz e-pastu: Ilze.Saviele@valmiera-glass.com) tiks nosūtīta uz viņa e-pastu.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu:

  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski nosūtīt uz Sabiedrības e-pasta adresi: Ilze.Saviele@valmiera-glass.com; vai
  • parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai un tai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) pases vai personas apliecības apliecināta kopija un kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojuma veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvarām jābūt notariāli apliecinātām vai parakstītām ar drošu elektronisko parakstu.

Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visi balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti Sabiedrībā līdz 2024. gada 25. jūlijam.

Akcionāru sapulce

Akcionāru sapulce klātienē notiks, vienlaicīgi tās norisi nodrošinot arī Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē (t.sk. dalībai klātienē) akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas akcionāriem pēc pieprasījuma (pieprasījumu, sākot no 2024. gada 5. jūlija, sūtot uz e-pastu: Ilze.Saviele@valmiera-glass.com) tiks nosūtīta uz viņa e-pastu. Veidlapai jāpievieno akcionāra/pilnvarnieka pases vai personas identifikācijas kartes kopija.

Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:

  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski nosūtīt uz Sabiedrības e-pasta adresi: Ilze.Saviele@valmiera-glass.com; vai
  • parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201.

Akcionāri tiks reģistrēti dalībai akcionāru sapulcē, ja viņi būs korekti pieteikušies dalībai sapulcē līdz 2024. gada 23. jūlija plkst. 12.00. Akcionāri saņems pieejas informāciju tiešsaistes sapulcei uz e-pastu, kurš būs norādīts pieteikšanās formā. Pirms sapulces Sabiedrības valde veiks akcionāru identifikāciju, pamatojoties uz iesniegto pases vai personas identifikācijas kartes kopiju, salīdzinot to ar dokumenta oriģinālu, kuru uzrādīs akcionārs vai tā pārstāvis. Balsošana par darba kārtības jautājumiem akcionāru sapulces laikā būs iespējama, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2024. gada 11. jūlijam (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2024. gada 19. jūlijam (ieskaitot) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Ja akcionārs līdz 2024. gada 19. jūlijam (ieskaitot) iesniegs valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2024. gada 23. jūlijam sniegs viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Visa augstākminētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi Ilze.Saviele@valmiera-glass.com vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201.

Sabiedrības Valdes, Padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2023. gada pārskats, lēmumu projekti un balsošanas veidlapas ir publicēti kopā ar šo paziņojumu Sabiedrības mājas lapā.

 

Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde 

 

Pielikumā: 
//  2024. gada 26. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti
//  Padomes ziņojums kārtējai akcionāru sapulcei
//  Atsevišķais un konsolidētais finanšu pārskats par 2023. gadu [latviešu valodā]
//  Zvērināta revidenta ziņojums [latviešu valodā]