Paziņojums par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

25. maijs, 2023

Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, reģistrācijas numurs: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201 (tālāk tekstā - Sabiedrība) valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2023. gada 27. jūnijā, plkst. 11.00 Cempu ielā 13, Valmierā, akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA telpās un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Darba kārtība:

  1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2022. gada pārskata apstiprināšana.
  2. Peļņas izlietošana.
  3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana Revidentam.
  4. Akciju konversija un statūtu grozījumi.
  5. Par centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā iegrāmatot akcijas, izvēli.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2023. gada 16. jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2023. gada 27. jūnijā, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Balsošana pirms sapulces

Aicinām akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā pirms sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas akcionāriem pēc pieprasījuma (pieprasījumu, sākot ar 2023. gada 13. jūniju, sūtot uz e-pastu: Ilze.Saviele@valmiera-glass.com) tiks nosūtīta uz viņa e-pastu.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu:

  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi: Ilze.Saviele@valmiera-glass.com; vai
  • parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai un tai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) pases vai personas apliecības apliecināta kopija un kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojuma veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvarām jābūt notariāli apliecinātām vai parakstītām ar drošu elektronisko parakstu.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visi balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti Sabiedrībā līdz 2023. gada 26. jūnijam.

Akcionāru sapulce

Akcionāru sapulce klātienē notiks, vienlaicīgi tās norisi nodrošinot arī Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē (t.sk. dalībai klātienē) akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas akcionāriem pēc pieprasījuma (pieprasījumu, sākot no 2023. gada 13. jūnija, sūtot uz e-pastu: Ilze.Saviele@valmiera-glass.com) tiks nosūtīta uz viņa e-pastu. Veidlapai jāpievieno akcionāra/pilnvarnieka pases vai personas identifikācijas kartes kopija.

Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:

  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski nosūtīt uz Sabiedrības e-pasta adresi: Ilze.Saviele@valmiera-glass.com; vai
  • parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201.

Akcionāri tiks reģistrēti dalībai akcionāru sapulcē, ja viņi būs korekti pieteikušies dalībai sapulcē līdz 2023. gada 22. jūnija plkst. 12.00. Akcionāri saņems pieejas informāciju tiešsaistes sapulcei uz e-pastu, kurš būs norādīts pieteikšanās formā. Pirms sapulces Sabiedrības valde veiks akcionāru identifikāciju, pamatojoties uz iesniegto pases vai personas identifikācijas kartes kopiju, salīdzinot to ar dokumenta oriģinālu, kuru uzrādīs akcionārs vai tā pārstāvis. Balsošana par darba kārtības jautājumiem akcionāru sapulces laikā būs iespējama, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Ar lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2023. gada 13. jūnija (ar 2022. gada pārskatu, valdes priekšlikumu peļņas sadalei un statūtu grozījumiem no 26. maija) līdz 26. jūnijam, darba dienās tikai elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: Ilze.Saviele@valmiera-glass.com.

 

Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde