Paziņojums par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

2. novembris, 2017

Akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” (vienotais reģ. nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2017.gada 4. decembrī plkst. 10:00 akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” telpās Cempu ielā 13,Valmierā.

Darba kārtība:

  1. Vārda akciju konversija par uzrādītāja akcijām.
  2. Grozījumi statūtos.
  3. Konvertēto uzrādītāja akciju iekļaušana regulētajā tirgū.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2017.gada 4. decembrī – no plkst. 09.00 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2017.gada 24. novembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” kārtējā akcionāru sapulcē 2017.gada 4. decembrī.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

  • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
  • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” interneta mājas lapā www.valmiera-glass.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 5 dienu laikā no šī paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem no 2017.gada 20. novembra līdz 3. decembrim darba dienās no pulksten 8:00 līdz 16:00 Cempu ielā 13, Valmierā, akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” administrācijas telpās, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” interneta mājas lapā www.valmiera-glass.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 23 903 205.

Ar cieņu,
AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valde

 

Pielikumi: