Paziņojums par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

26. februāris, 2021

Akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”, vienotais reģ. nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201 (tālāk tekstā – Sabiedrība) valde, pamatojoties uz akcionāra “Duke I S.à r.l.” pieprasījumu, sasauc un paziņo, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2021. gada 29. martā plkst. 12:00, Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Darba kārtība:

    Akciju izslēgšana no regulēta tirgus.
    Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem.


Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2021. gada 19. marts. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2021. gada 29. martā.

 

Balošana pirms akcionāru sapulces

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju Latvijas Republikā saistībā ar Covid-19 pandēmiju un lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicinām visus akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas ir publicēta kopā ar šo paziņojumu, kā arī būs pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.valmiera-glass.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:

  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski uz sabiedrības e-pasta adresi: Ilze.Saviele@valmiera-glass.com; vai
  • parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai un tai jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visi balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti Sabiedrībā līdz 2021. gada 28. martam.

 

Akcionāru sapulce

Ņemot vērā Latvijas Republikas valdības noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 pandēmiju, akcionāru sapulce notiks, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Google meet tiešsaistes platformā.

Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas ir publicēta kopā ar šo paziņojumu, kā arī būs pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.valmiera-glass.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopa ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:

  •     parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski uz sabiedrības e-pasta adresi: Ilze.Saviele@valmiera-glass.com; vai
  •     parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201.

Akcionāri tiks reģistrēti dalībai akcionāru sapulcē, ja tie viņi būs korekti pieteikušies dalībai sapulcē līdz 2021. gada 26. marta plkst. 17.00. Akcionāru saņems pieejas informāciju tiešsaistes sapulcei uz e-pastu, kurš būs norādīts pieteikšanās formā. Pirms sapulces Sabiedrības valde veikts akcionāru identifikāciju, pamatojoties uz iesniegto pases vai personas identifikācijas kartes kopiju, salīdzinot to ar dokumenta oriģinālu, kuru uzrādīs akcionārs vai tā pārstāvis. Balsošana akcionāru sapulces laikā būs iespējama tikai ar balsošanas biļetenu, kurš būs parakstīts ar drošu elektronisko parakstu elektroniski un nosūtīts tiešsaistē uz sabiedrības e-pasta adresi: Ilze.Saviele@valmiera-glass.com.

 

Akcionāru tiesības

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma un pieteikuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarniekam balsojuma vai pieteikuma veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, ārvalstu juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem balsojuma vai pieteikuma veidlapai jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Visām izsniegtajām pilnvarām jābūt parakstītām ar elektronisko parakstu vai notariāli apliecinātām (pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.valmiera-glass.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com).

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Ar Sabiedrības akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem Sabiedrības akcionāri varēs iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2021. gada 15. marta līdz 2021.gada 28. martam darba dienās tikai elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: Ilze.Saviele@valmiera-glass.com.  

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī Sabiedrības interneta mājaslapā www.valmiera-glass.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 23 903 205.


Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde

 

Papildu informācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tālrunis: +371 6420 2216
e-pasts: latvia@valmiera-glass.com

 

Reģistrācijas forma | Pilnvarojuma veidlapa