Paziņojums par akcionāru pirmtiesībām uz jaunās emisijas akcijām

6. oktobris, 2021

Akciju sabiedrība VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, kas reģistrēta Latvijas Republikas komercreģistrā ar reģistrācijas numuru 40003031676, juridisko adresi: Cempu iela 13, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, Latvija (turpmāk - "Sabiedrība"), informē, ka Sabiedrība plāno palielināt pamatkapitālu no EUR 2 390 320,50 (divi miljoni trīs simti deviņdesmit tūkstoši trīs simti divdesmit eiro, 50 centi) uz EUR 56 371 310,40 EUR (piecdesmit seši miljoni trīs simti septiņdesmit viens tūkstotis, trīs simti desmit eiro un 40 centi), emitējot 539 809 899 (pieci simti trīsdesmit deviņi miljoni astoņi simti deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņas) jaunas akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 0,10 (desmit centi), kas dod tiesības uz 1 (vienu) balsi Sabiedrības akcionāru sapulcē, kā arī dod tiesības uz dividendēm un likvidācijas kvotām.

Katras jaunās akcijas pārdošanas cena ir EUR 0,10 (desmit centi).

Akcionāri var izmantot pirmtiesības uz jaunās emisijas akcijām 15 (piecpadsmit) dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", t.i., no 2021.gada 7. oktobra līdz 2021. gada 21. oktobrim (ieskaitot).

Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi pieejami akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA interneta tīmekļa vietnē, sadaļā Investoriem / Akcionāru sapulces, Sabiedrības juridiskajā adresē: Cempu ielā 13, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, Latvijā, kā arī ar tiem iepazīties var zemāk.

Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde

 

Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi [LV; EN]
Apstiprināti ar akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA 2021.gada 4. oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu – protokols nr. 3 (2021)