Paziņojums par akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

23. aprīlis, 2018

Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (vienotais reģ. nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kārtējā akcionāru sapulce notiks 2018.gada 25.maijā plkst. 11:00 akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA telpās Cempu ielā 13,Valmierā.

Darba kārtība:

  1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2017. gada pārskata apstiprināšana.
  2. 2017. gada peļņas izlietošana.
  3. Revidenta ievēlēšana 2018. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
  4. Atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejas locekļiem.
  5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.
  6. Statūtu grozījumi.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2018.gada 25.maijā – no plkst. 10.00 līdz 11.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2018.gada 17.maijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kārtējā akcionāru sapulcē 2018.gada 25.maijā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:
•  akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
• akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA interneta mājas lapā www.valmiera-glass.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem no 2018.gada 11.maija līdz 24.maijam darba dienās no pulksten 8:00 līdz 16:00 Cempu ielā 13, Valmierā, akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA administrācijas telpās, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA interneta mājas lapā www.valmiera-glass.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 23 903 205.

Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde

 

Pielikumi: