Paziņojums par akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

9. aprīlis, 2019

Akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” (vienotais reģ. nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2019.gada 10.maijā plkst. 11:00, Tērbatas ielā 16a, Valmierā, LV 4201 (Viesnīcas “Wolmar” TĀLAVAS zālē).

Darba kārtība:

 1. Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumi un Zvērināta revidenta atzinums, 2018. gada pārskata apstiprināšana.
 2. 2018. gada peļņas izlietošana.
 3. Revidenta ievēlēšana 2019. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana Revidentam.
 4. Atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejas locekļiem.
 5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem.
 6. Pamatkapitāla palielināšana un statūtu grozījumi.
 7. Akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” jauno emitēto akciju publiskais piedāvājums un akciju iekļaušana regulētājā tirgū.
 8. Akciju pārcelšana no fondu biržas akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Otrā saraksta uz Baltijas Oficiālo sarakstu.
 9. Valdes un Padomes atalgojuma politikas apstiprināšana.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2019.gada 10.maijā – no plkst. 10.00 līdz 11.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2019.gada 30.aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” kārtējā akcionāru sapulcē 2019.gada 10.maijā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību: 

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” interneta mājas lapā www.valmiera-glass.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem no 2019.gada 26.aprīļa līdz 9.maijam darba dienās no pulksten 8:00 līdz 16:00 Cempu ielā 13, Valmierā, akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” administrācijas telpās, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” interneta mājas lapā www.valmiera-glass.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 23 903 205.

Akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valde
 

Pielikumā: