Par revidentu atzinumu 2018. gada revidētajiem konsolidētajiem un atsevišķajiem finanšu pārskatiem

11. decembris, 2019

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201) valde vēlas nodrošinātu iespējami precīzu un atklātu informāciju akcionāriem, investoriem un citām ieinteresētajām pusēm un, ņemot vērā auditoriju aktīvi izrādīto interesi par 2019. gada 6. decembrī publicēto paziņojumu, valde sniedz papildu skaidrojošu informāciju par revidentu atzinumu 2018. gada revidētajiem konsolidētajiem un atsevišķajiem finanšu pārskatiem.

Uzņēmuma vadība skaidro, ka 2019. gada 6. decembrī publicētais gada pārskats ietver divus 2018. gada pārskatus – AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA atsevišķo un GRUPAS konsolidēto gada pārskatu. Atsevišķais gada pārskats sniedz informāciju par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA finansiālo stāvokli un rezultātiem. Savukārt GRUPAS (jeb Koncerna) konsolidētais gada pārskats sniedz informāciju par visu VALMIERA GLASS GRUPĀ ietilpstošo uzņēmumu kopējo finansiālo stāvokli 2018. gada 31. decembrī un kopējiem 2018. gada rezultātiem. Par katru no šiem pārskatiem ir sniegts atsevišķs revidentu ziņojums.

Revidenti ir atteikušies sniegt atzinumu tikai un vienīgi par GRUPAS konsolidēto gada pārskatu, jo P-D VALMIERA GLASS USA Corp. (ASV) 2018. gada finanšu pārskati nav revidēti saistībā ar 2019. gada 17. jūnijā uzsākto ASV meitas sabiedrības tiesiskās aizsardzības procedūru (Chapter 11). Līdz ar to AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA revidenti - KPMG Baltics AS - nevarēja iegūt pietiekošu pārliecību par konsolidēto gada pārskatu sagatavošanā izmantotās ASV meitas sabiedrības finanšu informācijas atbilstību, un nevarēja izteikt atzinumu par konsolidēto gada pārskatu kopumā. Būtiski atgādināt, ka GRUPĀ ietilpst 3 uzņēmumi - AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (Latvija), VALMIERA GLASS UK Ltd. (Apvienotā Karaliste) un P-D VALMIERA GLASS USA Corp. (ASV), un visu šo uzņēmumu finanšu rādītāji ir būtiski konsolidētā gada pārskata sagatavošanai.

Papildus AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde norāda, ka revidentu ziņojums par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA atsevišķo gada pārskatu satur iebildi par uzkrājumiem, kas ir izveidoti, lai atzītu AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ieguldījumu ASV meitas sabiedrībā, kā arī ASV meitas sabiedrības parādu atlikuma uzskaites vērtības pilnīgu samazinājumu līdz 0 vērtībai. Uzkrājumi ir izveidoti, ņemot vērā ASV meitas sabiedrības 2018. gada rezultātus un finansiālo stāvokli 2018. gada 31. decembrī, jo AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA vadība uzskata šo ieguldījumu un parādus par neatgūstamiem, ņemot vērā esošos apstākļus. Iebilde revidentu ziņojumā ir izteikta, jo AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA revidenti KPMG Baltics AS nav varējuši iegūt pietiekošu informāciju par ASV meitas sabiedrības 2018. gada rezultātiem un finansiālo stāvokli 2018. gada 31. decembrī, un pārliecināties par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA vadības pieņēmumu pareizību augstāk minēto iemeslu dēļ, jo P-D VALMIERA GLASS USA Corp. 2018. gada finanšu pārskati nav revidēti.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA vadība atzīmē, ka revidentu iebilde nenorāda uz to, ka AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA finanšu stāvoklis 2018. gada 31. decembrī un 2018. gada rezultāti varētu būt sliktāki par gada pārskatā uzrādītajiem. Gluži pretēji, ja uzkrājumu apjoms būtu mazāks par pārskatos uzrādīto, tas uzlabotu AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2018. gada rezultātus.