Par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2018. gada revidētajiem konsolidētajiem un atsevišķajiem finanšu pārskatiem, kā arī finanšu vadlīniju 2019. – 2020. gadam atsaukšanu

17. jūnijs, 2019

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde (turpmāk tekstā “Sabiedrība”, reģistrācijas Nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201), ar šo paziņo, ka 2018. gada revidēto konsolidēto un atsevišķo finanšu pārskatu nebija iespējams publicēt līdz 2019. gada 14. jūnijam kā iepriekš plānots. Lūdzu skatīt iepriekšējo paziņojumu šeit.

Zvērināti revidenti, kas veic darbu saistībā ar Sabiedrības finanšu pārskatiem par 2018. gadu, pieprasīja sagatavot vēl papildus dokumentus, kas attiecas uz P-D VALMIERA GLASS USA Corp., meitas uzņēmuma ASV, kurā Sabiedrība ir vairākuma akcionārs, darbību (turpmāk “ASV ražotne”). To nebija iespējams savlaicīgi pabeigt un tādējādi saņemt revīzijas atzinumu.

Papildus, 2019. gada 17.jūnijā Sabiedrība informēja, ka Sabiedrības valde ir iesniegusi pieteikumu Vidzemes rajona tiesā par Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu (lūdzu, skatīt saistīto paziņojumu šeit).

Sabiedrības valde šobrīd paredz, ka 2018. gada revidēto konsolidēto un atsevišķo finanšu pārskatu būs iespējams publicēt līdz 2019. gada 16. septembrim.

Tanī pat laikā, Sabiedrības valde ir sagatavojusi 2018. gada Korporatīvās pārvaldības un Ilgtspējas nefinanšu ziņojumus, jo tie tika sagatavoti savlaicīgi (to sagatavošana netika pakļauta kavējumiem saistībā ar ārējiem faktoriem) un tādējādi ir pievienoti šī paziņojuma pielikumā. Tie sniedz akcionāriem, investoriem, sadarbības partneriem un sabiedrībai plašāku informāciju par Sabiedrību un tās meitas uzņēmumiem, to darbību un pārvaldi.

Ņemot vērā pieņemto lēmumu iesniegt pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu un jaunākos Sabiedrības iekšējos grāmatvedības un operatīvās darbības datus, kas darīti pieejami Sabiedrības vadībai, ir nepieciešams atsaukt finanšu vadlīnijas, kas tika publicētas 2019. un 2020. gadam. Tas tika sākotnēji publicēts 2018.gada nerevidētajā finanšu pārskatā un pieejams šeit

Prognozes tika uzskatītas par sasniedzamām, ja situācija ar ASV ražotnes peļņu uzlabotos, kā tika aprakstīts šajā attiecīgajā finanšu pārskatā. Jaunas finanšu vadlīnijas varētu tikt publicētas pēc tam, kad tiks ierosināts tiesiskās aizsardzības process un tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns būs saskaņots ar Sabiedrības kreditoriem.

Vienlaikus ir svarīgi atkārtoti uzsvērt, ka gan Latvijas ražotnes, gan Apvienotās Karalistes ražotnes darbība no naudas plūsmas un peļņas gūšanas viedokļa pēdējo gadu laikā ir bijusi konsekventi pozitīva.


AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde

Pielikumā: