Auditēts AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2020. gada pārskats

30. aprīlis, 2021

VALMIERA GLASS GRUPAS konsolidētais neto apgrozījums - EUR 95,8 miljoni eiro

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (turpmāk tekstā – Sabiedrība) un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā - VALMIERA GLASS GRUPA vai GRUPA) konsolidētais 2020. gada neto apgrozījums ir 95.8 miljoni eiro. Salīdzinot ar 2019. gadu, GRUPAS apgrozījums samazinājies par 3,3 miljoniem. Sabiedrības apgrozījums 2020. gadā ir 83,2 miljoni eiro (-6,2% pret 2019). Lai gan pārdošanas apjoms samazinājies gan Sabiedrībai, gan GRUPAI, tas vērtējams kā apmierinošs sniegums, ņemot vērā izteiktās tirgus svārstības un nenoteiktību pārskata periodā.

2020. gada sākumā GRUPA nolēma neturpināt tās uzņēmumu P-D VALMIERA GLASS USA Corp. and VALMIERA GLASS USA Trading Corp. darbību. 2020. gada 2. jūnijā visi P-D VALMIERA GLASS USA Corp. aktīvi, kā arī visi darbinieku, klientu, piegādes, nomas un citi izpildes līgumi tika nodoti Saint-Gobain Adfors America, Inc. 2021. gada februārī abi GRUPAS ASV uzņēmumi tika likvidēti.

2020. gadā Sabiedrība eksportēja saražotos produktus uz 51 pasaules valsti, eksporta apjomam veidojot 96%. Galvenie GRUPAS noieta tirgi 2020. gadā ir mainījušies. Lielākā daļa jeb 73% produkcijas realizēti Eiropas Savienības valstīs, kas ir lielākais eksporta tirgus. Uz Ziemeļameriku eksportēti 10% produkcijas, uz NVS valstīm -  2%  un uz citām valstīm (tajā skaitā uz Šveici, Japānu, Dienvidkoreju, Maķedoniju, AAE u.c.) - 15%, proti, par 6% vairāk nekā iepriekšējā gadā, pateicoties pārdošanas apjoma pieaugumam Dienvidkorejā un Maķedonijā. Salīdzinājumā ar 2019. gadu pārdošanas apjomi Ziemeļamerikā samazinājušies par 11%. Samazinājums skaidrojams ar stikla šķiedras kausēšanas krāsns darbības apturēšanu, tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu saskaņā ar ASV Maksātnespējas likuma ar 11. nodaļu un ASV meitas sabiedrības aktīvas darbības izbeigšanu 2019. gada vidū.

COVID-19 pandēmija būtiski ietekmēja GRUPAS ieņēmumus un darbības rezultātus. Par to liecina fakts, ka Sabiedrība un meitas sabiedrības Apvienotajā Karalistē bruto ieņēmumi ievērojami atpalika no budžetā paredzētajiem, - par attiecīgi 19% un 37%. Neraugoties uz to, pārdošanas apjomi palielinājušies tādiem augstas pievienotās vērtības produktiem kā E-stikla šķiedras teksturētie audumi, neaustie materiāli ar termoizturību 600+°C un augsta SiO2 satura stikla šķiedras produkti ar termoizturību 1000+°C.

Vidējais darbinieku skaits 2020. gadā GRUPAS darbību turpinošajās sabiedrībās bija 1274, no kuriem 1159 strādāja AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA. VALMIERA GLASS UK Ltd. tika nodarbināti vidēji 115 darbinieki. Tā kā P-D VALMIERA GLASS USA Corp. pārtrauca darbību 2020. gada 2. jūnijā, visi P-D VALMIERA GLASS USA Corp. ar darbiniekiem noslēgtie līgumi tika nodoti jaunajam uzņēmuma īpašniekam. Periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2. jūnijam ASV uzņēmumā vidēji nodarbināti 59 strādājošie.

2020. gadā un līdz šī konsolidētā un finanšu pārskata izdošanai Sabiedrība īsteno tiesiskās aizsardzības procesa plānu (turpmāk tekstā - TAP plāns) un ir veikusi visus maksājumus kreditoriem atbilstoši apstiprinātajam TAP plānam. Sabiedrība turpina informēt tās kreditorus par TAP plāna izpildi, nosūtot katram kreditoram ikmēneša pārskatu par TAP gaitu.

Pēc pārskata perioda beigām, 2021. gada 18. februārī, par Sabiedrības vairākuma akcionāru, iegādājoties 83.14% akciju, kļuva Duke I S.à r.l. Līdz ar akcionāru maiņu, kā arī pateicoties veiktajai banku aizdevumu refinansēšanai, Sabiedrība varēs veikt investīcijas, kas ļaus apgūt pozitīvās tirgus pārmaiņas. Papildu lielākās stikla kausēšanas krāsns Nr. W2.1 remontam Sabiedrība plāno veikt arī citas investīcijas, lai vēl vairāk nostiprinātu tirgus pozīcijas un konkurētspēju.

Sabiedrība publicē atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu par 2020. gadu. Atsevišķais gada pārskats sniedz informāciju tikai par Sabiedrības finansiālo stāvokli un rezultātiem, bet GRUPAS konsolidētais finanšu pārskats sniedz informāciju par visu VALMIERA GLASS GRUPĀ ietilpstošo uzņēmumu kopējo finansiālo stāvokli. Par katru no šiem pārskatiem Sabiedrības revidenti KPMG Baltics AS ir sagatavojuši atsevišķu revidentu ziņojumu.

Saskaņā ar revidentu ziņojumu par atsevišķo finanšu pārskatu, Sabiedrības atsevišķais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī un tās finanšu rezultātiem 2020. gadā. Papildu informācijai aicinām skatīt finanšu pārskatam pievienotā Neatkarīgu revidentu ziņojumu.

Sabiedrība informē, ka revidenti ir atteikušies sniegt atzinumu par GRUPAS konsolidēto 2020. gada pārskatu. Ņemot vērā ASV meitas uzņēmuma 2020. gadā uzsākto un 2021. gadā noslēgto likvidāciju, GRUPAS vadība uzskatīja ASV meitas uzņēmuma 2020. gada finanšu pārskatu revīziju par nelietderīgu. Kā iepriekš ziņots, ASV meitas uzņēmuma likvidācijas plāns tika iesniegts apstiprināšanai ASV Maksātnespējās tiesā 2020. gada 10. septembrī. ASV meitas uzņēmuma 2020. gada finanšu pārskati nav revidēti, un revidenti nevarēja veikt revīzijas procedūras, lai iegūtu pietiekošu pārliecību par 2020.gada GRUPAS konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanā izmantotās ASV meitas uzņēmuma finanšu informācijas atbilstību, un nevarēja izteikt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu kopumā.

Vairāk informācijas atradīsiet pievienotajos failos:
Auditēts 2020. gada atsevišķais un konsolidētais finanšu pārskats;
2020. gada korporatīvās pārvaldības pārskats;
2020. gada ilgtspējas nefinanšu ziņojums;
2020. gada atalgojuma ziņojums.