Auditēts AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2019. gada pārskats

24. oktobris, 2020

VALMIERA GLASS GRUPAS konsolidētais neto apgrozījums - EUR 119,5 miljoni eiro

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (turpmāk tekstā – Sabiedrība) un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā - VALMIERA GLASS GRUPA vai GRUPA) konsolidētais 2019. gada neto apgrozījums ir 119,5 miljoni eiro. Salīdzinot ar 2018. gadu, GRUPAS apgrozījums palielinājies par 5,2 miljoniem eiro jeb 4,6%. Sabiedrības apgrozījums 2019. gadā ir 88,7 miljonus eiro (-2% pret 2018).

2019. gadā Sabiedrība un tās meitasuzņēmums Apvienotajā Karalistē uzrādīja labus darbības rezultātus. Tomēr tie nespēja kompensēt ASV meitasuzņēmuma radītos zaudējumus. Vēlāk, 2019. gada jūnijā, GRUPAS vadība nolēma slēgt zaudējumus nesošo stikla šķiedras ražotni ASV uzņēmumā, un ierosināt tiesiskās aizsardzības procesu ASV. Vienlaicīgi Sabiedrība uzsāka tiesiskās aizsardzības procesu (TAP) Latvijā, lai nodrošinātu GRUPAS darbības nepārtrauktību un pārstrukturētu finanšu saistības. Sabiedrības TAP plāns tika apstiprināts 2019. gada 18. oktobrī.

Abu minēto procesu uzsākšana būtiski palielināja Sabiedrības apgrozāmā kapitāla apjomu, un radīja papildus ar finanšu saistību restrukturizāciju saistītus juridiskos un finanšu izdevumus, kas atstāja negatīvu ietekmi uz GRUPAS un Sabiedrības 2019. gada finanšu rezultātiem.

2019. gadā Sabiedrība eksportēja saražotos produktus uz 51 pasaules valsti, eksporta apjomam sastādot 98%. Galvenie VALMIERA GLASS GRUPAS noieta tirgi bija sekojoši: 68% no kopējā realizācijas apjoma realizēti Eiropas Savienības valstīs, 21% - Ziemeļamerikā, 2% - NVS valstīs un 9% eksportēti uz citām valstīm (t.sk. Šveice, Japāna, Dienvidkoreja, AAE u.c.).

Pārdošanas apjoms palielinājies tādiem augstas pievienotās vērtības produktiem kā E-stikla šķiedras teksturētie audumi, būvniecības siets, neaustie materiāli ar termoizturību 600+°C, kā arī augsta silīcija satura stikla šķiedras audumi ar termoizturību 1000+°C. Pārējos produktu segmentos vērojama stabilitāte vai samazinājums. GRUPAS ietvaros lielākais apgrozījuma kāpums vērojams izejmateriālu (stikla šķiedra, diegs, cirstā šķiedra, rovings, pamatnes) un siltumizolācijas produktu segmentos. 2019. gadā GRUPA turpināja samazināt citu stikla šķiedras produktu ražotāju izgatavotās produkcijas pārdošanas apjomus, fokusējoties uz pašu ražotas augstas pievienotās vērtības produktiem, ražošanas efektivitātes un kopējās rentabilitātes paaugstināšanu.

2019. gadā VALMIERA GLASS GRUPA vidēji nodarbināja 1 515  darbiniekus, katrā uzņēmumā attiecīgi: VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS – 1 120, VALMIERA GLASS UK Ltd. – 134  un P-D VALMIERA GLASS USA Corp. – 261. 2019. gada 17. decembrī AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība parakstīja stikla šķiedras nozares ģenerālvienošanos, lai kopīgi strādātu pie uzlabojumiem nozares uzņēmumiem un darbiniekiem.

2020. gada 23. oktobrī Sabiedrība publicēja atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatus par 2019. gadu. Atsevišķais gada pārskats sniedz informāciju tikai par Sabiedrības finansiālo stāvokli un rezultātiem. Savukārt GRUPAS konsolidētais finanšu pārskats sniedz informāciju par visu VALMIERA GLASS GRUPĀ ietilpstošo uzņēmumu kopējo finansiālo stāvokli. Par katru no šiem pārskatiem Sabiedrības revidenti KPMG Baltics AS ir sagatavojuši atsevišķu revidentu ziņojumu.

Saskaņā ar revidentu ziņojumu par atsevišķo finanšu pārskatu, Sabiedrības atsevišķais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī un tās finanšu rezultātiem 2019. gadā, izņemot iespējamo ietekmi uz 2019. gada finanšu rezultātiem, kas varētu būt bijusi konservatīvajiem pieņēmumiem, uz ko balstīts ASV meitas uzņēmuma debitoru parādu atgūstamās vērtības novērtējums 2018. gada 31. decembrī. Papildu informācijai aicinām skatīt finanšu pārskatam pievienotā Neatkarīgu revidentu ziņojuma sadaļu Atzinuma ar iebildi pamatojums.

Sabiedrība informē, ka revidenti ir atteikušies sniegt atzinumu par GRUPAS konsolidēto 2019. gada pārskatu. Ņemot vērā ASV meitas uzņēmuma tiesiskās aizsardzības procesa nosacījumus un 2020. gadā uzsākto likvidāciju, GRUPAS vadība uzskatīja ASV meitas uzņēmuma 2019. gada finanšu pārskatu revīziju par nelietderīgu. Kā iepriekš ziņots, ASV meitas uzņēmuma likvidācijas plāns tika iesniegts apstiprināšanai ASV Maksātnespējās tiesā 2020. gada 10. septembrī. ASV meitas uzņēmuma 2019. gada finanšu pārskati nav revidēti, un revidenti nevarēja veikt revīzijas procedūras, lai iegūtu pietiekošu pārliecību par 2019.gada GRUPAS konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanā izmantotās ASV meitas uzņēmuma finanšu informācijas atbilstību, un nevarēja izteikt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu kopumā.

Vairāk informācijas atradīsiet zemāk minētajos pārskatos ŠEIT:

  • Auditēts 2019. gada atsevišķais un konsolidētais finanšu pārskats;
  • 2019. gada korporatīvās pārvaldības pārskats;
  • 2019. gada nefinanšu ziņojums.