AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA paziņojums kreditoriem

4. janvāris, 2022

Vēlamies jūs informēt, ka akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA SĶIEDRA (reģistrācijas numurs 40003031676, juridiskā adrese Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201  Latvija), turpmāk tekstā – arī Sabiedrība 2021. gada 27. decembra ārkārtas akcionāru sapulce ir pieņēmusi lēmumu par Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanu.  

Pēc pamatkapitāla samazināšanas Sabiedrības pamatkapitāls būs EUR 48 345 224.00 (četrdesmit astoņi miljoni trīs simti četrdesmit pieci tūkstoši divi simti divdesmit četri eiro un 00 centi). Vienas akcijas nominālvērtība EUR 2.00 (divi eiro, 00 centi).

Saskaņā ar Komerclikuma 264. pantu, kreditoriem, kuri vēlas saņemt nodrošinājumu, pieteikumi piesakāmi Sabiedrībai viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas Komercreģistra iestādes tīmekļvietnē, nosūtot pieteikumu papīra formā uz akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA juridisko adresi: Cempu iela 13, Valmiera LV-4201, Latvija vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz e-pasta adresi: latvia@valmiera-glass.com.