AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA paziņojums kreditoriem

3. marts, 2022

Vēlamies Jūs informēt, ka akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA SĶIEDRA (reģistrācijas numurs 40003031676, juridiskā adrese Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201  Latvija), turpmāk tekstā – arī Sabiedrība 2022. gada 25. februāra ārkārtas akcionāru sapulce ir pieņēmusi lēmumu par Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanu.  

Pēc pamatkapitāla samazināšanas Sabiedrības pamatkapitāls būs EUR 2 417 261.20 (divi miljoni četri simti septiņpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit viens eiro un 20 centi). Vienas akcijas nominālvērtība EUR 0.10 (desmit centi).

Saskaņā ar Komerclikuma 264. pantu, kreditoriem, kuri vēlas saņemt nodrošinājumu, pieteikumi piesakāmi Sabiedrībai viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas Komercreģistra iestādes tīmekļvietnē, nosūtot pieteikumu papīra formā uz akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA juridisko adresi: Cempu iela 13, Valmiera LV-4201, Latvija vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz e-pasta adresi: latvia@valmiera-glass.com