AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA paziņo par aizkavētu 2018. gada auditētā konsolidētā un atsevišķā finanšu pārskata iesniegšanu

25. aprīlis, 2019

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde (turpmāk tekstā “Sabiedrība”, reģistrācijas Nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201), ar šo paziņo, ka 2018. gada konsolidētais un atsevišķie finanšu pārskati netiks publicēti 2019. gada 30. aprīlī, ņemot vērā zemāk norādītos iemeslus.

P-D VALMIERA GLASS USA Corp., Sabiedrības ASV meitas uzņēmums (turpmāk tekstā “ASV meitas uzņēmums”), nesen saņēma papildu informācijas pieprasījumu no tās zvērinātiem auditoriem, kā arī no Sabiedrības zvērinātiem auditoriem, ASV meitas uzņēmuma auditēšanas gaitā. Attiecīgi ir nepieciešams iegūt neatkarīga eksperta ziņojumu par ASV meitas uzņēmuma procesiem, kura sagatavošanai nepieciešams papildus laiks.

Pamatojums: ASV meitas uzņēmums sastāv no divām fiziski nodalītām rūpnīcām vienā un tajā pašā īpašumā. Pirmā ir filcu ražotne, kas var darboties kā neatkarīga vienība (iepriekš saukta arī kā “Pirmā kārta”). Otrā ir vertikāli integrēta stikla šķiedras diega ražotne (iepriekš saukta arī kā “Otrā fāze”).

Kā jau iepriekš ziņots, ASV otrās fāzes process ir prasījis daudz ilgāku laiku kā iepriekš plānots, lai sasniegtu gaidītos ražošanas rezultātus. Ņemot vērā to, ka lielākā daļa grupas investīciju pēdējos gados ir virzīti Otrās fāzes īstenošanai, auditori ir pieprasījuši papildus informāciju, lai novērtētu aktīvu vērtību, kuriem ir jābūt iegrāmatotiem, slēdzot 2018. gada kontus.

Šie industriālie aktīvi ir diezgan unikāli un specializēti, ņemot vērā to, ka tie pārstāv vienīgo lielo stikla šķiedras ražotāju ASV. Tādējādi rūpīgas pieejas novērtējums ir īpaši vajadzīgs.

Valde respektē auditoru pieprasījumu pēc papildu informācijas, jo tas rada labāku iespējamo aktīvu novērtējuma atspoguļojumu grupā visiem akcionāriem, tai skaitā arī Sabiedrības mazākuma akcionāriem. Savukārt no savas puses vadība arī turpina meklēt veidus, lai optimizētu saražotās produkcijas daudzumu no Otrās fāzes rūpnīcas, lai virzītos tuvāk plānotajai ražošanas kapacitātei un tādējādi uzlabotu rentabilitāti. Rezultātu sasniegšanā tiek izmantoti daudz un dažādi elementi, kuri galu galā ir atkarīgi no krāsns, kas darbojas nepārtrauktā 24/7 režīmā.

Tādējādi grupas konsolidētā gada pārskata un atsevišķo finanšu pārskatu par Sabiedrību un tās meitas uzņēmumiem (Grupa) sagatavošanai ir nepieciešams papildus laiks.

Sabiedrības valde ar šo paziņo, ka 2018. gada auditētie konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati tiks publicēti līdz 2019. gada 14. jūnijam.