AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana

29. jūnijs, 2021

Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, reģistrācijas numurs: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201 (tālāk tekstā - Sabiedrība) valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2021. gada 29. jūlijā, plkst. 11.00 Cempu iela 13, Valmierā, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA telpās un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

DARBA KĀRTĪBA:
1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2020. gada pārskata apstiprināšana.
2. 2020. gada zaudējumu segšana.
3. Revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
4. Padomes vēlēšanas un Padomes locekļu atlīdzības noteikšana.
5. Revīzijas komitejas darbības izbeigšana.
6. Pamatkapitāla samazināšana.
7. Statūtu grozījumi.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2021. gada 21. jūlijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2021. gada 29. jūlijā, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

BALSOŠANA PIRMS SAPULCES

Ņemot vērā COVID-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicinām akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas akcionāriem pēc pieprasījuma (pieprasījumu, sākot ar 2021. gada 15. jūliju, sūtot uz e-pastu: Ilze.Saviele@valmiera-glass.com) tiks nosūtīta uz viņa e-pastu.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu:
- parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi: Ilze.Saviele@valmiera-glass.com; vai
- parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai un tai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) pases vai personas apliecības apliecināta kopija un kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t.sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojuma veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvarām jābūt notariāli apliecinātām vai parakstītām ar drošu elektronisko parakstu.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visi balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti Sabiedrībā līdz 2021. gada 28. jūlijam.

AKCIONĀRU SAPULCE

Akcionāru sapulce klātienē notiks, ņemot vērā Latvijas Republikas valdības noteiktos pulcēšanās ierobežojumus saistībā ar COVID-19 pandēmiju, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē, akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas akcionāriem pēc pieprasījuma (pieprasījumu, sākot no 2021. gada 15. jūliju, sūtot uz e-pastu: Ilze.Saviele@valmiera-glass.com) tiks nosūtīta uz viņa e-pastu. Veidlapai jāpievieno akcionāra/pilnvarnieka pases vai personas identifikācijas kartes kopija.

Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:
• parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski nosūtīt uz Sabiedrības e-pasta adresi: Ilze.Saviele@valmiera-glass.com; vai
• parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201.

Akcionāri tiks reģistrēti dalībai akcionāru sapulcē, ja būs korekti veikta pieteikšanās dalībai sapulcē līdz 2021. gada 28. jūlija plkst. 12.00. Akcionāri saņems pieejas informāciju tiešsaistes sapulcei uz e-pastu, kas norādīts pieteikšanās formā. Pirms sapulces Sabiedrības valde veiks akcionāru identifikāciju, pamatojoties uz iesniegto pases vai personas identifikācijas kartes kopiju, salīdzinot to ar dokumenta oriģinālu, kuru uzrādīs akcionārs vai tā pārstāvis. Balsošana par darba kārtības jautājumiem akcionāru sapulces laikā būs iespējama, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Ar Sabiedrības gada pārskatu un akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2021. gada 15. jūlija (ar Sabiedrības gada pārskatu un Statūtu grozījumiem no 2021. gada 29. jūnija) līdz 28. jūlijam, darba dienās tikai elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: Ilze.Saviele@valmiera-glass.com.