AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA iesniedz pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanai, lai nodrošinātu ilgtspējīgu uzņēmumu grupas darbības turpināšanu

17. jūnijs, 2019

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (turpmāk - “Sabiedrība”, ar reģistrācijas numuru: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201) valde paziņo, ka 2019. gada 17. jūnijā iesniegusi Vidzemes rajona tiesā Valmierā pieteikumu Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa (“TAP”) ierosināšanai.

2019. gada 9. maijā Sabiedrība paziņoja par padziļinātās izpētes procesa uzsākšanu Sabiedrības ASV meitas uzņēmumā P-D VALMIERA GLASS USA Corp. (turpmāk - “ASV ražotne”). Lūdzu, skatīt attiecīgo paziņojumu šeit.

Neskatoties uz šim procesam sekojošām sarunām, saistošs piedāvājums tā arī netika saņemts, kamēr papildus, vēl viena trešā persona ir izrādījusi interesi par ASV ražotnes visu aktīvu kopuma iegādi (t.i., gan Pirmās, gan Otrās fāzes ražotnes). Konkrēts piedāvājums no šīs trešās personas līdz šim brīdim vēl nav saņemts.

Līdz šim ieguldījumi par kopējo summu vairāk nekā 80 miljonu EUR apmērā ir veikti ASV Otrās fāzes ražotnē (kopumā plānotas 110 miljoni ASV dolāru investīcijas laika posmā no 2014. līdz 2022. gadam). Diemžēl, šī projekta īstenošanas gaitā ir radušies vairāki neparedzēti šķēršļi. To sekas, neraugoties uz vairākkārtēju vadības inovatīvu pieeju situācijas risināšanai, līdz pat šai dienai nav pilnībā novērstas. Šo iemeslu dēļ Otrās fāzes ražotne (vertikāli integrēta stikla šķiedras produktu ražotne) joprojām nespēj sasniegt nepieciešamās ražošanas jaudas un tādējādi nes materiālus zaudējumus, strauji patērējot naudas līdzekļus no citiem Sabiedrības darbības virzieniem.

Finanšu resursu piesaistes ietvaros, lai izveidotu ASV ražotni un nodrošinātu Otrās fāzes objekta darbību, ASV ražotne noslēdza kredītlīnijas līgumu ar finanšu iestādi (turpmāk - “Banka A”), kas bāzēta ASV (turpmāk - “Kredītlīnijas līgums”). Lai nodrošinātu parāda saistību, kas izriet no Kredītlīnijas līguma, nodibināšanu, Sabiedrība ir izsniegusi galvojumu par labu Bankai A. Tā kā ASV ražotne nav spējusi izpildīt no Kredītlīnijas līguma izrietošās saistības, Banka A, pamatojoties uz iepriekš minēto galvojuma saistību, 2019. gada 10. jūnijā ir pieprasījusi Sabiedrībai nekavējoties atmaksāt aizdevuma pamatsummu un uzkrātos procentus par kopējo summu 3 013 148,92 USD (trīs miljoni trīspadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi ASV dolāri un 92 centi). Diemžēl Sabiedrībai nav iespējams veikt tūlītēju un pilnīgu ar galvojamu nodrošinātā aizdevuma atmaksu.

Papildus, Sabiedrībai ir būtiskas parādsaistības sindicēto aizdevumu ietvaros par summu vismaz 67 014 370 EUR (sešdesmit septiņi miljoni četrpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro), un vismaz 17 836 071 USD (septiņpadsmit miljoni astoņi simti trīsdesmit seši tūkstoši septiņdesmit viena ASV dolāra) apmērā attiecībā pret vēl vienu otro un trešo finanšu iestādi (attiecīgi “Banka B” un “Banka C”). Bankas A prasījums faktiski izraisa saistību neizpildes gadījumu arī attiecībā uz sindicēto aizdevumu līgumiem ar Banku B un Banku C.

Iepriekš norādīto apstākļu rezultātā, Sabiedrība ir nonākusi finansiālās grūtībās. Lai turpinātu ilgtspējīgu darbību un nodrošinātu iespēju panākt praksē īstenojamu vienošanos ar saviem kreditoriem, Sabiedrībai šobrīd ir nepieciešams nodrošināt netraucētu un nepārtrauktu darbību tās galvenajām ražošanas līnijām un iegūt laiku, lai panāktu vienošanos ar saviem kreditoriem par kārtību visu kreditoru prasījumu apmierināšanai.

Sekmīga turpmāka Sabiedrības attīstība, joprojām, ir skaidri noteikts Sabiedrības valdes un padomes mērķis. Tādēļ pašreizējos apstākļos vispiemērotākais risinājums ir pieteikuma par tiesiskās aizsardzības procesa (“TAP”) ierosināšanu iesniegšana.

Līdz ar to, veicot rūpīgu situācijas analīzi un konsultējoties ar Sabiedrības padomi, zvērinātu revidentu sabiedrību un juristiem, Sabiedrības valde nolēma īstenot šo soli un iesniegt Vidzemes rajona tiesā Valmierā pieteikumu Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa (“TAP”) uzsākšanai.

Sabiedrības darbība Latvijā, kā arī tās meitas sabiedrības Apvienotajā Karalistē darbība pēdējo gadu laikā ir konsekventi nodrošinājusi stabilu naudas plūsmu un rentabilitāti. Paralēli, Sabiedrība un tās meitas sabiedrība Apvienotajā Karalistē aktīvi atbalstīja uzņēmuma paplašināšanos ASV.

Sabiedrība savas ikdienas komercdarbības ietvaros ir saņēmusi izpildei ievērojama apjoma pasūtījumus dažāda veida, tās ražoto, produktu piegādēm un šo pasūtījumu izpilde nodrošinās naudas plūsmu, kas nepieciešama, lai Sabiedrība varētu veikt tās finanšu saistību restrukturizāciju, turklāt, bez apgrūtinošās nepieciešamības atbalstīt Otrās fāzes ražotnes darbību ASV īstermiņā un vidējā termiņā.

Vienlaikus Sabiedrības valde nodrošina nepārtrauktu un profesionālu komunikāciju ar saviem kreditoriem. Pēc tiesas lēmuma par tiesiskās aizsardzības procesa (“TAP”) uzsākšanu saņemšanas, Sabiedrības valdes uzdevums, saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, būs izstrādāt un iesniegt Sabiedrības kreditoriem apstiprināšanai Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu. Tiek prognozēts, ka tas sevī ietvers arī nepieciešamību reorganizēt ASV ražotnes darbību, kā arī naudas plūsmas optimizāciju un Sabiedrības bilances stiprināšanu.

Sabiedrība informē, ka neviens lēmums attiecībā uz ASV Otrās fāzes ražotnes objekta pārdošanu līdz šim brīdim nav pieņemts un ASV ražotnes vadība turpina sarunas ar potenciālajiem investoriem, kas iespējams būtu gatavi veikt Otrās fāzes ražotnes iegādi. Vienlaikus nevar izslēgt situāciju, ka tiks veikta ASV Otrās fāzes ražotnes darbības restrukturizācija (ņemot vērā gan šobrīd esošo, gan nākotnē iespējamo potenciāli ieinteresēto personu loku) un tā ļaus veiksmīgi nodrošināt ražotnes darbību.

Turpmāka informācija saistībā ar tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu un ar to saistītajām darbībām tiks publicēta no Sabiedrības puses tiklīdz tā būs pieejama.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde