AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA groza izstrādāto tiesiskās aizsardzības procesa plānu

31. marts, 2020

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde paziņo, ka Sabiedrība nav īstenojusi Sabiedrības Tiesiskās aizsardzības plānā (turpmāk – Plāns) paredzētās apņemšanās:

  1. ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. martam pārdot tai piederošās kapitāla daļas ASV meitas sabiedrībā un/vai nodrošināt tās ieķīlātās mantas atsavināšanu un/vai piesaistīt finanšu līdzekļus no trešajām personām par kopējo naudas summu, kas nebūs mazāka par EUR 35 000 000;
  2. līdz 2020. gada 31. martam nodrošināt papildu naudas līdzekļu piesaisti EUR 5 000 000 apmērā.

Sabiedrība informē, ka ir veikusi Plānā paredzētos maksājumus visiem nenodrošinātajiem kreditoriem Plānā noteiktajos apmēros un termiņos, savukārt, ar nodrošinātajiem kreditoriem ir vienojusies par Plānā paredzēto janvāra un februāra galveno prasījumu maksājumu atlikšanu uz 2021. gada 31. oktobri.

Sabiedrība, sadarbojoties ar nodrošinātajiem kreditoriem, šobrīd ir Plāna grozījumu izstrādes beigu stadijā, un plāno izsūtīt Plāna grozījumus visiem kreditoriem iespējami īsos termiņos. Plāna grozījumi pēc būtības skars tikai atsevišķas Plāna sadaļas, kas skar saistību izpildi pret nodrošinātajiem kreditoriem. Savukārt maksājumu saistību izpildes apmērs un termiņi pret nenodrošinātajiem kreditoriem netiks mainīti.


Sabiedrība pamato nepieciešamību ieviest iepriekš minētās izmaiņas Plānā ar sekojošiem apstākļiem:

  1.  2020. gada 14. janvārī Sabiedrība sasauca ārkārtas akcionāru sapulci, kurā tika plānots pieņemt lēmumu par konvertējamo obligāciju emisiju, tādā veidā īstenojot TAP plānā ietverto pienākumu par finanšu līdzekļu piesaisti. Sabiedrības vairākuma akcionāri 2020. gada 29. janvārī paziņoja, ka ir uzsākuši darījuma sarunas ar potenciālajiem investoriem par Sabiedrības stratēģisko nākotni;
  2. Ņemot vērā jaunos apstākļus, lēmums par konvertējamo obligāciju emisiju (ierosināts pieņemšanai ārkārtas akcionāru sapulcē 2020. gada 14. februārī) paralēli sarunām ar potenciālajiem investoriem nevarēja tikt pieņemts, tādēļ 2020. gada 31. janvārī Sabiedrība atcēla izziņoto sapulci;
  3. ASV meitas sabiedrības mantas atsavināšanas procesā mantas pārdošanas līgums tika parakstīts tikai 2020. gada 2. martā. Mantas pārdošanas darījuma izpilde ir atkarīga no ASV tiesas apstiprinājuma, kuru plānots saņemt 2020. gada aprīlī. Līdz ar to naudas līdzekļi no ASV meitas sabiedrības mantas nevarēja tikt iegūti līdz TAP Plānā noteiktajam 2020. gada 31. martam.

Sabiedrība skaidro, ka Plāna grozījumi netiks veikti pamatojoties uz pašreizējo COVID-19 situāciju, tomēr Plānā tiks ņemti vērā un ietverti situācijas apstākļi un to ietekme. Sabiedrība jau informēja par iespējamo koronavīrusa (COVID-19) ietekmi uz saimniecisko darbību. Ziņojums pieejams ŠEIT.