AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšana

21. aprīlis, 2020

Akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”, vienotais reģ. nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201 (tālāk tekstā – Sabiedrība) valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2020. gada 22. maijā plkst. 12:00, Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201 (Sabiedrības telpās).

Darba kārtība:
1.    Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejas locekļiem.

Ņemot vērā COVID-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicinām visus akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties attālināti rakstveidā, aizpildot balsojuma veidlapu, kas pievienota šī paziņojuma pielikumā, kā arī pieejama Sabiedrības tīmekļa vietnē www.valmiera-glass.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:
•    parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz sabiedrības e-pasta adresi: latvia@valmiera-glass.com; vai
•    parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai vai tai jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visi balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti Sabiedrībā līdz 2020. gada 21. maijam.

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2020. gada 14. maijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē 2020. gada 22. maijā.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t.sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarniekam balsojuma veidlapai jāpievieno vai klātienē jāuzrāda rakstiska pilnvara, ārvalstu juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem balsojuma veidlapai jāpievieno vai klātienē jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments. Visām izsniegtajām pilnvarām jābūt parakstītām ar elektronisko parakstu vai notariāli apliecinātām (pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības tīmekļa vietnē www.valmiera-glass.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com).

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Ar Sabiedrības akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem Sabiedrības akcionāri varēs iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2020. gada 8. maija līdz 2020. gada 21. maijam tikai elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: latvia@valmiera-glass.com.  

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī Sabiedrības tīmekļa vietnē www.valmiera-glass.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com.

Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 23 903 205.

Pilnvaras veidlapa | Balsošanas forma | Lēmumu projekti