AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 25. novembra kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

25. novembris, 2020

1. Valdes, Padomes ziņojumi un Zvērināta revidenta atzinums, 2019. gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Valdes, Padomes ziņojumus un Zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Valdes sastādīto un akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Padomes izskatīto akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2019. gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2019. gada zaudējumu segšana.

1) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2019. gada zaudējumus 397 962 EUR apmērā.
2) 2019. gadā radušos zaudējumus pilnā apmērā segt no nākamo gadu peļņas.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Revidenta ievēlēšana 2020. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana Revidentam.

1) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Revidentu 2020. gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību „KPMG Baltics AS”, licences Nr. 55 (turpmāk – Revidents).
2) Noteikt, ka atlīdzība Revidentam par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2020. gada pārskata revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 100 000 EUR, neskaitot PVN.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem 2020. un 2021. gadam.

Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2020. un 2021. gadā katram Padomes loceklim noteikt fiksēto atlīdzību 3 000 EUR (trīs tūkstoši eiro) par katru apmeklētu Padomes sēdi.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

Valmierā, 2020. gada 25. novembrī

Valdes priekšsēdētājs  S. Jugel

Valdes loceklis  Ģ.Vēveris