AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2023. gada 27. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

13. jūnijs, 2023

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2022. gada pārskata apstiprināšana
1.1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Valdes, Padomes ziņojumus un Zvērināta revidenta atzinumu.
1.2. Apstiprināt akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Valdes sastādīto un akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Padomes izskatīto akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA auditēto 2022. gada atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu.

2. Peļņas izlietošana
2.1. Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2022. gada peļņu EUR 6 154 249,66  apmērā atstāt nesadalītu. 

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana Revidentam
3.1. Par akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Revidentu 2023. gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA PricewaterhouseCoopers, licences Nr. 5 (turpmāk – Revidents).
3.2. Noteikt, ka atlīdzība revidentam par akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2023. gada pārskata revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 50,000.00 EUR, neskaitot PVN.

4. Akciju konversija un statūtu grozījumi
4.1. Konvertēt akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 24 172 612 (divdesmit četri miljoni viens simts septiņdesmit divi tūkstoši seši simti divpadsmit) dematerializētās uzrādītāja akcijas par 24 172 612 (divdesmit četri miljoni viens simts septiņdesmit divi tūkstoši seši simti divpadsmit) dematerializētām akcijām.

4.2. Izteikt Statūtu 4.punktu šādā redakcijā: 
4. Pamatkapitāls un akciju veidi
Sabiedrības pamatkapitāls ir  EUR 2 417 261.20 (divi miljoni četri simti septiņpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit viens eiro un 20 centi). 

Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no  24 172 612 (divdesmit četri miljoni viens simts septiņdesmit divi tūkstoši seši simti divpadsmit) dematerializētām akcijām. 

Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 0,10 (desmit centi). 

Visas vienas kategorijas akcijas dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.”

5. Par centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā iegrāmatot akcijas, izvēli
5.1. Noteikt, ka akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA dematerializētās akcijas ir iegrāmatojamas centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE, reģistrācijas numurs: 40003242879, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, Latvija, LV-1050.


Valmierā, 2023. gada 13. jūnijā
Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Valdes priekšsēdētājs: S. Jugel
Valdes loceklis: Ģ. Vēveris
 

Pielikumā:

// Auditēts 2022. gada atsevišķais un konsolidētais finanšu pārskats;
// Padomes ziņojums kārtējai akcionāru sapulcei;
// Statūtu grozījumu projekts;
// Statūtu konsolidētā versija