AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2022.gada 22.jūlija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

8. jūlijs, 2022

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2021. gada pārskata apstiprināšana.

1.1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Valdes, Padomes ziņojumus un Zvērināta revidenta atzinumu.
1.2. Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Valdes sastādīto un akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Padomes izskatīto akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA auditēto 2021. gada atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu.

2. 2021. gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2021. gada peļņu EUR 4 497 350  apmērā atstāt nesadalītu. 

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana Revidentam.

3.1. Par akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Revidentu 2022. gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA PricewaterhouseCoopers, licences Nr. 5 (turpmāk – Revidents).
3.2. Noteikt, ka atlīdzība revidentam par akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2022. gada pārskata revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 50,000.00 EUR, neskaitot PVN.

 

Valmierā, 2022. gada 8. jūlijā
Valdes priekšsēdētājs S. Jugel
Valdes loceklis M. Blaus
 

Pielikumā:
// Auditēts 2021. gada atsevišķais un konsolidētais finanšu pārskats;
// 2021. gada ilgtspējas nefinanšu ziņojums;
// AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA padomes ziņojums kārtējai akcionāru sapulcei.