AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2021. gada 29. jūlija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

30. jūlijs, 2021

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2020. gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Valdes, Padomes ziņojumus un Zvērināta revidenta atzinumu.

2) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Valdes sastādīto un akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Padomes izskatīto akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” auditēto 2020. gada atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu.

2. 2020. gada zaudējumu segšana.

2020. gada zaudējumus 3 475 153 EUR apmērā un daļu no iepriekšējos gados uzkrātajiem zaudējumiem segt, veicot izmaiņas akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” pamatkapitālā, samazinot akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akciju nominālvērtību. 

3. Revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana Revidentam.

1) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Revidentu 2021. gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA PricewaterhouseCoopers, licences Nr. 5 (turpmāk – Revidents).

2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2021. gada pārskata revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 50,000.00 EUR, neskaitot PVN.

4. Padomes vēlēšanas un Padomes locekļu atlīdzības noteikšana.

1) Atbrīvot no akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes locekļa amata Ian Jeffrey Burgess, Peter John Bentley, Alvaro Luis Esteban Belzuz, Stefan Alexander Preiss-Daimler un Andri Oskaru Brutānu.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Padomes locekļa amatā uz 3 (trīs) gadu termiņu:

1. Ian Jeffrey Burgess, 
2. Peter John Bentley, 
3. Alvaro Luis Esteban Belzuz, 
4. Stefan Alexander Preiss-Daimler,
5. Hugues Lambert Jacquemin.

3) Padomes locekļiem netiek noteikta atlīdzība par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes locekļa pienākumu pildīšanu.

5. Revīzijas komitejas darbības izbeigšana.

Atcelt no amata visus akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revīzijas komitejas locekļus un izbeigt revīzijas komitejas darbību.

6. Pamatkapitāla samazināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” pamatkapitāla samazināšanas noteikumus un samazināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” pamatkapitālu saskaņā ar Komerclikuma 262. panta pirmās daļas trešā apakšpunkta noteikumiem, samazinot katras akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akcijas nominālvērtību uz 0,10 centiem.  Summa par kuru samazina pamatkapitālu tiek novirzīta lai segt  Sabiedrības uzkrātos zaudējumus EUR 31 074 166.50 apmērā. 

7. Statūtu grozījumi.

Apstiprināt Statūtu jauno redakciju. 

Pielikumā:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA pamatkapitāla samazināšanas noteikumi.


Valmierā, 2021. gada 29. jūlijā

Valdes priekšsēdētājs    S. Jugel

Valdes loceklis              Ģ. Vēveris