AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2019. gada 28. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

28. jūnijs, 2019

Ievērojot 2018. gada revidēto finanšu pārskatu un starpperioda pārskata par 2019. gada 1. ceturksni publicēšanas aizkavējumu, Sabiedrības valdes paskaidrojumi par Sabiedrības darbību 2019. gadā.

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes paskaidrojumus par Sabiedrības finansiālo situāciju un līdzšinējo darbību 2019. gadā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

1. Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumi un Zvērināta revidenta atzinums, 2018. gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai, ka sasauktajā akcionāru sapulcē akcionāriem objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams izskatīt Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumus un Zvērināta revidenta atzinumu un lemt par 2018. gada pārskata apstiprināšanu;
2) Uzdot akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdei nekavējoties sasaukt akcionāru sapulci Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumu un Zvērināta revidenta atzinuma izskatīšanai un 2018. gada pārskata apstiprināšanai, tiklīdz zvērināts revidents par Valdes sagatavoto un Padomes izskatīto 2018.gada pārskatu būs sniedzis savu atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2018. gada peļņas izlietošana.

Atlikt darba kārtības jautājuma “2018.gada peļņas izlietošana” izskatīšanu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Revidenta ievēlēšana 2019. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana Revidentam.

Atlikt darba kārtības jautājuma “Revidenta ievēlēšana 2019.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam” izskatīšanu. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejas locekļiem.

Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu katram Revīzijas komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1850 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit eiro) par katru apmeklētu Revīzijas komitejas sēdi.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem.

1) Ar 2019.gada 28. jūniju atbrīvot no akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes locekļa amata Heinz-Jürgen Preiss-Daimler, Stefan Alexander Preiss-Daimler un Andris Oskars Brutāns.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes locekļa amatā, nosakot padomes pilnvaru termiņu no 2019.gada 28.jūnija līdz 2021. gada 28. jūnijam:

  1. Heinz-Jürgen Preiss-Daimler;
  2. Stefan Alexander Preiss-Daimler;
  3. Andri Oskaru Brutānu;
  4. Aināru Ozolu;
  5. Theis Klauberg.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.

3) Neizmaksāt papildus atlīdzību Padomes locekļiem par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2018. gada darbības rezultātiem.

4) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2019. gadā katram Padomes loceklim noteikt atlīdzību 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro) par katru apmeklētu Padomes sēdi.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

6. Pamatkapitāla palielināšana un statūtu grozījumi.

1) Atlikt darba kārtības jautājuma “Pamatkapitāla palielināšana un statūtu grozījumi” izskatīšanu daļā par pamatkapitāla palielināšanu.
2) Izteikt Statūtu 8.punktu sekojošā redakcijā:
“8. Valde.
Valdes locekļu minimālais skaits ir 3 (trīs).
Sabiedrību pārstāv vismaz 2 valdes locekļi kopā.
Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no valdes locekļiem.
Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.
Valde tiek ievēlēta uz laiku, kas nav ilgāks par 3 gadiem.
Gadījumā, ja valdes loceklis atstāj amatu (vai tiek atcelts no amata), jaunais valdes loceklis, kas tiek ievēlēts amatu atstājušā valdes locekļa vietā, tiek ievēlēts uz termiņu, kas nepārsniedz amatu atstājušā valdes locekļa atlikušo pilnvaru termiņu.’’.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar kvalificēto balsu vairākumu.

7. Akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” jauno emitēto akciju publiskais piedāvājums un akciju iekļaušana regulētājā tirgū.

Atlikt darba kārtības jautājuma “Akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” jauno emitēto akciju publiskais piedāvājums un akciju iekļaušana regulētājā tirgū” izskatīšanu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

8. Akciju pārcelšana no fondu biržas akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Otrā saraksta uz Baltijas Oficiālo sarakstu.

Atlikt darba kārtības jautājuma “Akciju pārcelšana no fondu biržas akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Otrā saraksta uz Baltijas Oficiālo sarakstu” izskatīšanu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

9. Valdes un Padomes atalgojuma politikas apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdes un padomes atalgojuma politiku.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Valmierā, 2019. gada 28. jūnijā

Valdes priekšsēdētājs S. Jugel
Valdes loceklis Ģ. Vēveris