AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2019. gada 20. decembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

20. decembris, 2019

1. Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumi un Zvērināta revidenta atzinums, 2018. gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumus un Zvērināta revidenta atzinumu.

1.1.1. Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumā paredzēto akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” pamatkapitāla palielināšanu ar parāda un akciju veida vērtspapīriem, un veikt privātu izvietošanu: 1) emitējot konvertējamās obligācijas vērtībā līdz EUR 50 000 000 ar 5 gadu termiņu, un 2) esošo uzņēmuma akciju paketi bez publiskā akciju piedāvājuma.

Process primāri tiks izmantots Sabiedrības saistību dzēšanai EUR 35 000 000 apmērā saskaņā ar Tiesiskās aizsardzības procesa plānu, kā arī vispārējiem korporatīviem mērķiem. Paredzēts, ka P-D grupas akcionāriem jāsaglabā 25% akciju īpatsvars akciju sabiedrībā “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”.

1.1.2. Atbalstīt valdes ierosināto kapitāla palielināšanu un uzdot valdei sagatavot nepieciešamos dokumentus un veikt nepieciešamās darbības, tai skaitā arī akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akcionāru sapulces sasaukšanu, lai izskatītu un apstiprinātu pamatkapitāla palielināšanu.

2) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Valdes sastādīto un akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Padomes izskatīto akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”  2018. gada revidēto konsolidēto un atsevišķos finanšu pārskatus.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

2. 2018. gada peļņas izlietošana.

1) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2018. gada zaudējumus 92 125 893 EUR apmērā.

2) 2018. gadā radušos zaudējumus kopā EUR 92 125 893 apmērā daļēji segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas (EUR 24 836 473 apmērā) un EUR 67 289 420 segt no nākamo gadu peļņas.

 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

3. Revidenta ievēlēšana 2019. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana Revidentam.

1) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Revidentu 2019. gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību „KPMG Baltics AS”, licences Nr. 55 (turpmāk – Revidents).

2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2019. gada pārskata revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 100 000 EUR, neskaitot PVN.

 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

 4. Atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejas locekļiem.

Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu katram Revīzijas komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1 850 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit eiro) par katru apmeklētu Revīzijas komitejas sēdi.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

Valmierā, 2019. gada 20. decembrī

Valdes priekšsēdētājs S. Jugel

Valdes loceklis Ģ. Vēveris