AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2018.gada 25.maija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

25. maijs, 2018

1. Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumi un Zvērināta revidenta atzinums, 2017. gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumus un Zvērināta revidenta atzinumu.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Valdes sastādīto un akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Padomes izskatīto akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2017. gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2017.gada peļņas izlietošana.

1) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2017. gada tīro peļņu 5 415 207.00 EUR.
2) 2017. gada tīro peļņu 5 415 207.00 EUR atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” attīstībai un modernizācijai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” konkurētspēju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Revidenta ievēlēšana 2018. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana Revidentam.

1) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Revidentu 2018. gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „KPMG Baltics”, licences Nr. 55.
2) Atlīdzību Revidentam par 2018. gada pārskata revīzijas veikšanu noteikt saskaņā ar akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdes noslēgto līgumu ar Revidentu par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2018. gada pārskata revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejas locekļiem.

Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu katram Revīzijas komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1850 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro) par katru apmeklētu Revīzijas komitejas sēdi

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem.

1) Ar 2018.gada 25.maiju atbrīvot no akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes locekļa amata Heinz-Jürgen Preiss-Daimler, Jöran Pfuhl, Andris Oskars Brutāns, Hans-Peter Cordts, Frank Wilhelm Behrends.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Padomes locekļa amatā uz trijiem gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2018.gada 25.maijā:
1)     Heinz-Jürgen Preiss-Daimler;
2)    Jöran Pfuhl;
3)    Andris Oskars Brutāns;
4)    Hans-Peter Cordts;
5)    Stefan Preiss-Daimler.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts kumulatīvi sadalot balsis.

3) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2017. gada darbības rezultātiem katram Padomes loceklim izmaksāt papildus atlīdzību 54 000.00 EUR apmērā.
4) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2018. gadā katram Padomes loceklim noteikt atlīdzību 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro) par katru apmeklētu Padomes sēdi.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

6. Statūtu grozījumi.

Papildināt statūtu 4.punktu ar sekojošu piekto (pēdējo) rindkopu:

“Sabiedrības valde, pēc vienbalsīgas Padomes piekrišanas, ir pilnvarota no 2018. gada 25. maija līdz 2023.gada 25. maijam palielināt Sabiedrības pamatkapitālu. Valde ir tiesīga palielināt pamatkapitālu līdz 43’503’833 EUR tikai pēc rakstiskas Padomes apliecinājuma piekrišanas saņemšanas. Pamatkapitāls pēc ar Padomes lēmuma piekrišanu var tikt palielināts arī pakāpeniski, izlaižot ne vairāk kā 7’170’961 jaunu akciju ar katras akcijas nominālvērtību 1,40 EUR”.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.


Valmierā, 2018. gada 25. maijā

Valdes priekšsēdētājs  A.H.Schwiontek

Valdes locekle  D. Volkopa