AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2018. gada 25. maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

11. maijs, 2018

Akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2018. gada 25. maija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI (ietverot akcionāru priekšlikumus padomes locekļu kandidātiem)

1. Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumi un Zvērināta revidenta atzinums, 2017. gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumus un Zvērināta revidenta atzinumu.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Valdes sastādīto un akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Padomes izskatīto akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2017. gada pārskatu.

2. 2017. gada peļņas izlietošana.

1) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2017. gada tīro peļņu 5 415 207.00 EUR.
2) 2017. gada tīro peļņu 5 415 207.00 EUR atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” attīstībai un modernizācijai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” konkurētspēju.

3. Revidenta ievēlēšana 2018. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana Revidentam.

1) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Revidentu 2018. gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „KPMG Baltics”, licences Nr. 55.
2) Atlīdzību Revidentam par 2018. gada pārskata revīzijas veikšanu noteikt saskaņā ar akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdes noslēgto līgumu ar Revidentu par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2018. gada pārskata revīziju.

4. Atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejas locekļiem.

Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu katram Revīzijas komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1850 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit eiro) par katru apmeklētu Revīzijas komitejas sēdi

5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem.

1) Ar 2018.gada 25.maiju atbrīvot no akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes locekļa amata Heinz-Jürgen Preiss-Daimler, Jöran Pfuhl, Andris Oskars Brutāns, Hans-Peter Cordts, Frank Wilhelm Behrends
2) Ievēlēt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Padomes locekļa amatā uz trijiem gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2018.gada 25.maijā:

  1. Heinz-Jürgen Preiss-Daimler;
  2. Jöran Pfuhl;
  3. Andris Oskars Brutāns;
  4. Hans-Peter Cordts;
  5. Stefan Preiss-Daimler.

3) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2017. gada darbības rezultātiem katram Padomes loceklim izmaksāt papildus atlīdzību 1% apmērā no 2017. gada tīrās peļņas.
4) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2018. gadā katram Padomes loceklim noteikt atlīdzību 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro) par katru apmeklētu Padomes sēdi.

6. Statūtu grozījumi.

Papildināt statūtu 4.punktu ar sekojošu piekto (pēdējo) rindkopu:

“Sabiedrības valde, pēc Padomes piekrišanas saņemšanas, ir pilnvarota no 2018. gada 25. maija līdz 2023.gada 25. maijam palielināt Sabiedrības pamatkapitālu. Valde ir tiesīga palielināt pamatkapitālu līdz 43’503’833 EUR. Pamatkapitāls var tikt palielināts, izlaižot ne vairāk kā 7’170’961 jaunu akciju”.


Valmierā, 2018. gada 11. maijā

Valdes priekšsēdētājs A.H.Schwiontek

Valdes loceklis S.Jugel