AS "Valmieras stikla šķiedra" 2017.gada 26.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti (ietverot akcionāru izvirzītos revīzijas komitejas locekļu kandidātus)

12. maijs, 2017

1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2016.gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdes sastādīto un akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes izskatīto akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2016. gada pārskatu.

2. 2016.gada peļņas izlietošana.

1) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2016. gada tīro peļņu 2 439 974 EUR.
2) 2016.gada tīro peļņu 2 439 974 EUR atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” attīstībai un modernizācijai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” konkurētspēju.

3. Revidenta ievēlēšana 2017. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revidentu 2017. gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43.
2) Atlīdzību revidentam par 2017. gada pārskata revīzijas veikšanu noteikt saskaņā ar akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdes noslēgto līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2017. gada pārskata revīziju.

4. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

1) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2016. gada darbības rezultātiem katram padomes loceklim izmaksāt papildus atlīdzību 1% apmērā no 2016. gada tīrās peļņas.
2) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2017. gadā katram padomes loceklim noteikt atlīdzību 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro) par katru apmeklētu padomes sēdi.

5. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejas locekļiem.

1) Ievēlēt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2017.gada 26.maijā:
a. Guntis Strazds;
b. Philipp Kögel;
c. Andris Oskars Brutāns.

2) Noteikt, ka revīzijas komitejas sēdes noturamas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 3 (trīs) reizes un ne biežāk kā 4 (četras) reizes gadā.
3) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu katram revīzijas komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1850 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro) par katru apmeklētu revīzijas komitejas sēdi.


Valmierā, 2017.gada 12.maijā

Valdes priekšsēdētājs  A.H.Schwiontek

Valdes loceklis  D. Šēnbergs