AS „Valmieras stikla šķiedra” 2017. gada 4. decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

17. novembris, 2017

1. Vārda akciju konversija par uzrādītāja akcijām.

1) Konvertēt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 12 408 955 slēgtās emisijas vārda akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1.40, kas dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē, par 12 408 955 dematerializētām uzrādītāja akcijām ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1.40, kas dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
2) Pilnvarot akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdi veikt nepieciešamās darbības konvertēto 12 408 955 dematerializēto uzrādītāja akciju iegrāmatošanai ”Nasdaq CSD SE”, fiksējot no vārda akcijām konvertēto uzrādītāja akciju īpašnieku sastāvu pēc ierakstiem akcionāru reģistrā uz atbilstošas statūtu grozījumu Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra vestajā Komercreģistrā reģistrācijas dienu, kā arī veikt nepieciešamos ierakstus akcionāru reģistrā saistībā ar akciju konversiju.
3) Līdz ar konversiju saistīto statūtu grozījumu reģistrācijas brīdi Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra vestajā Komercreģistrā atzīt par spēku zaudējušām visas līdzšinējās slēgtās emisijas vārda akcijas, kas izsniegtas to līdzšinējiem īpašniekiem.

2. Grozījumi statūtos.

1) Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” statūtos (pielikumā Nr. 1).
 
3. Konvertēto uzrādītāja akciju iekļaušana regulētajā tirgū.

1) Iekļaut akciju sabiedrības „ Nasdaq Riga” Baltijas Otrajā sarakstā akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 12 408 955 uzrādītāja akcijas, kuras līdz šim nebija iekļautas regulētajā tirgū.
2) Pilnvarot akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdi izstrādāt un apstiprināt prospektu, kā arī citus nepieciešamos dokumentus akciju sabiedrības „ VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” papildus 12 408 955 uzrādītāja akciju iekļaušanai akciju sabiedrības „ Nasdaq Riga” Baltijas Otrajā sarakstā.
3) Uzdot akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdei veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” papildus 12 408 955 uzrādītāja akciju iekļaušanai akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” Baltijas Otrajā sarakstā.


Valmierā, 2017. gada 17. novembrī

Valdes priekšsēdētājs  A.H.Schwiontek

Valdes loceklis  S. Jugel

 

PIELIKUMS