AS "Valmieras stikla šķiedra" 2016.gada 27.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

27. maijs, 2016

1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2015. gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdes sastādīto un akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes izskatīto akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2015. gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2015. gada peļņas izlietošana.

1) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2015. gada tīro peļņu 5 485 542 EUR.
2) 2015. gada tīro peļņu 5 485 542 EUR izlietot sekojoši:
a. 1 645 663 EUR, kas sastāda 0,06884696 EUR uz katru akciju, izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2016. gada 13. oktobri un par dividenžu maksājuma datumu 2016. gada 20. oktobri.
b. 3 839 879 EUR atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” attīstībai un modernizācijai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” konkurētspēju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Revidenta ievēlēšana 2016. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revidentu 2016. gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43.
2) Atlīdzību revidentam par 2016. gada pārskata revīzijas veikšanu noteikt saskaņā ar akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdes noslēgto līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2016. gada pārskata revīziju.
3) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu 2016. gadā katram revīzijas komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1850 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro) par katru apmeklētu revīzijas komitejas sēdi.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

1) Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2015. gada darbības rezultātiem katram padomes loceklim izmaksāt papildus atlīdzību 1% apmērā no 2015. gada tīrās peļņas.
2) Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2016. gadā katram padomes loceklim noteikt atlīdzību 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro) par katru apmeklētu padomes sēdi.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

Valmierā, 2016. gada 27. maijā

Valdes priekšsēdētājs  A.H.Schwiontek

Valdes loceklis  D. Šēnbergs