AS "Valmieras stikla šķiedra" 2015.gada 29.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

29. maijs, 2015

1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2014.gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdes sastādīto un akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes izskatīto akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2014.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

2. 2014.gada peļņas izlietošana.

1)    Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2014.gada tīro peļņu 7 028 446 EUR.
2)    2014.gada tīro peļņu 7 028 446 EUR izlietot sekojoši:
a. 2 811 016.91 EUR, kas sastāda 0,1176 EUR (11.76 centi) uz katru akciju, izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2015.gada 17. jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2015.gada 24. jūliju.
b. 4 217 429.09 EUR atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” attīstībai un modernizācijai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” konkurētspēju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

3. Revidenta ievēlēšana 2015.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revidentu 2015.gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43.
2) Atlīdzību revidentam par 2015.gada pārskata revīzijas veikšanu noteikt saskaņā ar akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdes noslēgto līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2015.gada pārskata revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

1) Ievēlēt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes locekļa amatā uz trijiem gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2015.gada 31.maijā:

  1. Jürgen Heinz Preiss-Daimler;
  2. Jöran Pfuhl;
  3. Andris Oskars Brutāns;
  4. Peter Hans Cordts;
  5. Frank Wilhelm Behrends.

 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.

2) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2014.gada darbības rezultātiem katram padomes loceklim izmaksāt papildus atlīdzību 1% apmērā no 2014.gada konsolidētās tīrās peļņas.
3) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2015.gadā katram padomes loceklim noteikt atlīdzību 3000.00 EUR (trīs tūkstoši euro) par katru apmeklētu padomes sēdi.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

5. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

1) Ievēlēt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2015.gada 29.maijā:

  1. Stefan Preiss-Daimler;
  2. Dr. Guntis Strazds;
  3. Florian Krome.

2) Noteikt, ka revīzijas komitejas sēdes noturamas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 3 (trīs) reizes un ne biežāk kā 4 (četras) reizes gadā.
3) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu 2015.gadā katram revīzijas komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1850 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro) par katru apmeklētu revīzijas komitejas sēdi.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

Valmierā, 2015.gada 29.maijā

AS “Valmieras stikla šķiedra” valde