AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2019. gada 20. decembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

7. decembris, 2019

1.Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumi un Zvērināta revidenta atzinums, 2018. gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumus un Zvērināta revidenta atzinumu.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Valdes sastādīto un akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Padomes izskatīto akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2018. gada pārskatu.

2. 2018. gada peļņas izlietošana.

1) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2018. gada zaudējumus 92 125 893 EUR apmērā.
2) 2018. gadā radušos zaudējumus kopā EUR 92 125 893 apmērā daļēji segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas (EUR 24 836 473 apmērā) un EUR 67 289 420 segt no nākamo gadu peļņas.

3. Revidenta ievēlēšana 2019. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana Revidentam.

1) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Revidentu 2019. gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību „KPMG Baltics AS”, licences Nr. 55 (turpmāk – Revidents).
2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2019. gada pārskata revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 100 000 EUR, neskaitot PVN.

4. Atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejas locekļiem.

Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu katram Revīzijas komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1850 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit eiro) par katru apmeklētu Revīzijas komitejas sēdi.

 

Valmierā, 2019. gada 6.decembrī

Valdes priekšsēdētājs S. Jugel

Valdes loceklis Ģ. Vēveris