TRAUKSMES CELŠANA

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par jebkuru noziedzīgu nodarījumu, administratīvo pārkāpumu vai citu tiesību normu pārkāpumu (darbību vai bezdarbību), kā arī VALMIERA GLASS GRUPAS uzņēmumu ētikas normu pārkāpumu, kas kaitē VALMIERA GLASS GRUPAS uzņēmumu un sabiedrības interesēm, īpaši par pārkāpumiem šādās jomās:

 • korupcija;
 • izvairīšanās no nodokļu samaksas;
 • sabiedrības veselības apdraudējums;
 • būvniecības drošības apdraudējums;
 • vides drošības apdraudējums, tostarp rīcība, kas ietekmē klimata pārmaiņas;
 • pretradiācijas aizsardzība un kodoldrošība;
 • darba drošības apdraudējums;
 • sabiedriskās kārtības apdraudējums;
 • cilvēktiesību pārkāpumi;
 • pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā;
 • pārkāpumi finanšu un kapitāla tirgus sektorā, tostarp krāpšana un cita nelikumīga rīcība, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses;
 • nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana;
 • konkurences tiesību un komercdarbības atbalsta noteikumu pārkāpumi;
 • pārkāpumi preču un pakalpojumu sniegšanas jomā, tostarp saistībā ar drošību un atbilstību;
 • pārkāpumi transporta drošībā;
 • pārkāpumi saistībā ar iekšējo tirgu;
 • pārkāpumi dzīvnieku labturības jomā;
 • patērētāju tiesību aizsardzība;
 • privātās dzīves un personas datu aizsardzība un tīkla un informācijas sistēmu drošība;
 • neatbilstoša uzņēmuma resursu izmantošana;
 • iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana darījumos;
 • konfidenciālas informācijas izpaušana;
 • neatbilstoša finanšu un ne-finanšu lietvedība;
 • interešu konflikts;
 • diskriminācija vai uzmākšanās;
 • citi uzņēmējdarbības ētikas pārkāpumi.

Par trauksmes cēlējiem var būt:

 • uzņēmuma darbinieki un citas fiziskas personas, kuras nodarbina Uzņēmums (piemēram, uz uzņēmuma līguma pamata);
 • uzņēmuma akcionāri un personas, kuras darbojas uzņēmuma administratīvajā, vadības vai uzraudzības struktūrā, tostarp personas kas nav uzņēmuma vadītāji;
 • uzņēmuma brīvprātīgie un atalgotie vai neatalgotie praktikanti;
 • uzņēmuma sadarbības partneri.

Tai skaitā personas, kuru darba attiecības vai līgumattiecības vēl nav sākušās, gadījumos, kad informācija par pārkāpumiem ir iegūta darbā pieņemšanas procedūras laikā vai citā pirmslīguma pārrunu posmā, un personas, ja tās ziņo par pārkāpumiem, kas notikuši darba attiecībās vai līgumattiecībās, kuras ir beigušās.

Jūs drīkstat celt trauksmi, izmantojot VALMIERA GLASS GRUPAS iekšējo trauksmes celšanas sistēmu kā vienu no trauksmes celšanas mehānismiem:

ziņojot uz e-pastu: speakup@valmiera-glass.com
vai
pievienojot trauksmes cēlēja ziņojumu šeit:

 

Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *