PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politikas mērķis 

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (turpmāk – Uzņēmums) Personas datu aizsardzības politikas mērķis ir sniegt informāciju par to, kādā veidā Uzņēmums apstrādā identificējamas fiziskas personas – Datu subjekta personas datus, kuri nonāk Uzņēmuma rīcībā, gadījumos, kad datu subjekti sazinās ar Uzņēmumu, izmantojot pieejamos saziņas kanālus (tālrunis, e-pasts, pasts), vai apmeklējot Uzņēmuma interneta vietni vai apmeklējot Uzņēmuma telpas un teritoriju, kā arī ar Uzņēmuma darbību saistītos publiskos pasākumos. 

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. 

Privātuma politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus mēs varam iegūt par Jums, kā mēs tos izmantosim, un sniegsim informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar mums varat sazināties. 

Pārzinis un tā kontaktinformācija 

Personas datu apstrādes pārzinis ir AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, reģistrācijas Nr.40003031676, juridiskā adrese Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64202216; data.GDPR@valmiera-glass.com

Personas datu avoti

Lielāko daļu personas datu, kas ir mūsu rīcībā, mēs ievācam tiešā veidā no jums vai no jūsu mijiedarbības ar mums, mūsu tīmekļa vietnēm vai ar sociālo mediju vietnēm.  Mēs varam iegūt jūsu personas datus arī no citiem avotiem, piemēram, darījumu partneriem, tehnisko, maksājumu un piegādes pakalpojumu apakšuzņēmējiem, reklāmas tīkliem, analītisko pakalpojumu sniedzējiem, informācijas meklēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kredītinformācijas aģentūrām, krāpšanas apkarošanas datubāzēm un citām trešo personu datubāzēm, tostarp sankciju sarakstiem, uzņēmējdarbības informācijas un pētniecības rīkiem.

Apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

Saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu mums ir jānosaka juridiskais pamats, lai mēs varētu izmantot jūsu personas datus, un jāinformē jūs par to.  Attiecībā uz katru turpinājumā minēto pielietojumu mēs norādām nolūku, kādēļ mēs izmantojam un izpaužam šos datus, un pamatojumu, uz kura pamata mēs lietojam šos datus.  Katra pamatojuma apraksts ir sniegts zemāk šajā dokumentā.

Mēs izmantosim jūsu personas datus šādiem mērķiem atkarībā no tā, kā jūs komunicējat ar AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA:

 • Lai sniegtu jums jūsu pieprasītos produktus un pakalpojumus - Lai izpildītu savas saistības, kas izriet no līgumiem, kas noslēgti mūsu starpā, tostarp par piegādes organizēšanu, par pasūtījumu izpildi vai atcelšanu, par jūsu pieprasītās informācijas, produktu un pakalpojumu sniegšanu un informēšanu par izmaiņām mūsu produktos un pakalpojumos. 

Tiesiskie pamati: līguma izpilde, leģitīmas intereses (lai nodrošinātu mums iespēju pildīt mūsu saistības un nodrošinātu jums produktus un pakalpojumus, vai lai informētu jūs par izmaiņām mūsu produktos un pakalpojumos).

Lai nodrošinātu potenciālo darbinieku atlasi - saņemot Jūsu CV un pieteikumu plašāk - Personas datu apstrādes noteikumi personāla atlases nodrošināšanai.

Tiesiskie pamati: leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata

 • Lai nodrošinātu praktisku saziņu ar jums - Lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, komentāriem, sūdzībām vai citu saziņu, tostarp jautājumiem par mūsu produktiem.

Tiesiskie pamati: leģitīmas intereses (lai dotu mums iespēju sazināties ar jums un nodrošinātu jums produktus un pakalpojumus), likumīgas prasības.

 • Lai novērotu darbības un ierakstītu mūsu savstarpējo korespondenci - Lai novērotu mūsu savstarpējo komunikāciju, tostarp, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti, atbilstību procedūrām, kā arī mācību nolūkiem.

Tiesiskie pamati: leģitīmas intereses (lai nodrošinātu mūsu produktu un pakalpojumu kvalitāti).

 • Lai sniegtu jums mārketinga materiālus - Lai sniegtu jums informāciju pa pastu, e-pastu, tiešsaistē, vai klātienē, vai reklāmu sociālajos medijos par mūsu piedāvātajiem produktiem, pakalpojumiem, vakancēm un pasākumiem, ja šie produkti vai pakalpojumi ir līdzīgi tiem, kurus jau bijāt iegādājušies vai par kuriem interesējāties, vai ja bijāt piekritis, ka ar jums var sazināties šajā nolūkā. Mēs varam izmantot jūsu informāciju arī, lai veiktu mārketinga pasākumus atlasītiem darījumu partneru produktiem un pakalpojumiem.  Ja to nosaka tiesību akti, mēs lūgsim jūs sniegt piekrišanu ikreiz, kad ievāksim datus šo mārketinga pasākumu veikšanai.  Mēs nodrošināsim iespēju atteikt abonēšanu vai atteikties no turpmākas saziņas par jums nosūtīto elektronisko mārketinga pasākumu, vai arī iespēju jebkurā laikā atteikties no šādas saziņas, sazinoties ar mums, kā arī redzēt, kāpēc šo ziņu saņem.

Tiesiskie pamati: piekrišana, leģitīmas intereses (lai sniegtu jums jaunāko informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem).

 • Lai izprastu savus klientus un pilnveidotu un pielāgotu mūsu produktus un pakalpojumus - Mēs varam analizēt mūsu rīcībā esošos personas datus, lai izmērītu vai lai izprastu jums un citiem adresētās reklāmas efektivitāti, un lai sniegtu jums aktuālas reklāmas. Mēs varam sniegt saviem reklāmdevējiem apkopotus datus, kā arī sniegt jums, mūsu klientiem un mūsu tīmekļa vietņu lietotājiem priekšlikumus un ieteikumus par produktiem vai pakalpojumiem, kas varētu jūs vai viņus interesēt.

Tiesiskie pamati: leģitīmas intereses (lai nodrošinātu mūsu produktu un pakalpojumu kvalitāti, ļautu mums pilnveidot savus produktus un pakalpojumus un nodrošinātu jums saturu un pakalpojumus mūsu tīmekļa vietnēs).

 • Lai organizētu veicināšanas akcijas un konkursus – Ja jūs piedalāties veicināšanas akcijās un konkursos, kā arī, ja būsiet uzvarējis. Ja esat laimējis balvu, tad saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem mēs varam publiskot jūsu pieejamos personas datus mūsu tīmekļa vietnēs, sociālo mediju lapās un paziņojumos presei.  Mēs varam darīt šos datus zināmus arī trešajām personām, kurām tā var būt nepieciešama balvas nodrošināšanas nolūkā.

Tiesiskie pamati: juridiskie pienākumi, līguma izpilde, leģitīmas intereses (lai veiksmīgi noorganizētu mūsu veicināšanas akcijas un pasākumus).

 • Lai rīkotu mūsu pasākumus - Ja apmeklējat mūsu rīkotu vai citādi atbalstītu pasākumu, mēs varam izmantot jūsu personas datus, tostarp konkrētas uztura prasības, informāciju par veselības stāvokli un lūgumu pēc kustību palīdzības saistībā ar pasākuma rīkošanu.

Tiesiskie pamati: leģitīmas intereses (lai dotu mums iespēju rīkot savus pasākumus, kā arī, lai apmierinātu jūsu konkrētās vēlmes mūsu pasākumu laikā), nepārprotama piekrišana (ja nepieciešams).

 • Saistībā ar krāpšanas novēršanu - Mēs un citas organizācijas varam jebkurā laikā piekļūt noteiktai informācijai un to izmantot, lai novērstu krāpšanu, kā noteikts piemērojamajos tiesību aktos un regulā. Ja ir sniegta nepatiesa vai neprecīza informācija un ir atklāta krāpšana vai ir aizdomas par krāpšanu, informācija var tikt nodota krāpšanas apkarošanas iestādēm un citām organizācijām, turklāt gan mēs, gan šādas iestādes varam to ierakstīt.

Tiesiskie pamati: juridiskie pienākumi, leģitīmas intereses (palīdzēt novērst noziedzību un krāpšanu), būtiskas sabiedrības intereses.

 • Lai veiktu datu subjekta pārbaudi, piemēram, kredītspējas pārbaudi  - Ja esat mūsu tagadējais vai potenciālais sadarbības partneris, mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai veiktu dažas jūsu (un/vai jūsu uzņēmējdarbības) pārbaudes. Šajā nolūkā mēs varam atklāt jūsu informāciju atbilstošām iestādēm, tostarp kredītinformācijas aģentūrām, valsts aģentūrām un krāpšanas novēršanas aģentūrām. Šai informācijai var piekļūt un to var izmantot arī tiesībaizsardzības iestādes. Mēs un citas organizācijas, kas piekļūst šo aģentūru apkopotajai informācijai un to izmanto, varam to darīt tikai atrodoties tajā valstī, kurā atrodaties jūs.

Tiesiskie pamati: juridiskais pienākums, likumīgas prasības, būtiskas sabiedrības intereses, leģitīmas intereses (palīdzēt novērst noziedzību un krāpšanu).

 • Lai pilnveidotu un administrētu mūsu tīmekļa vietnes un lai nodrošinātu aktuālu saturu - Lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes un nodrošinātu, ka to saturs tiek pasniegts maksimāli efektīvi jums un jūsu datoram; lai administrētu mūsu tīmekļa vietnes un mūsu iekšējām darbībām, tostarp traucējummeklēšanai, datu analizēšanai tostarp informācijas plūsmas datu analizēšanai, testēšanai, kā arī pētniecības, statistikas un aptauju nolūkiem; kā daļu no mūsu centieniem nodrošināt mūsu tīmekļa vietņu drošību un drošumu; lai nodrošinātu, ka saturs mūsu tīmekļa vietnēs tiek pasniegts maksimāli efektīvi jums un jūsu ierīcei, kas var ietvert jūsu datu nodošanu darījumu partneriem, pakalpojumu sniedzējiem, kā arī analītisko un meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem.

Tiesiskie pamati: leģitīmas intereses (lai ļautu mums administrēt mūsu tīmekļa vietnes un nodrošinātu jums saturu un pakalpojumus mūsu tīmekļa vietnēs), juridisks pienākums.

 • Lai reorganizētu mūsu uzņēmējdarbību vai lai izdarītu tajā izmaiņas - Gadījumā, ja: i) mēs risinām sarunas par mūsu uzņēmējdarbības vai tās daļas pārdošanu trešai personai; ii) mūsu uzņēmums ir pārdots trešai personai; vai iii) mūsu uzņēmumā norisinās reorganizācija, mums var nākties nodot atsevišķus vai visus jūsu personas datus attiecīgajai trešai personai (vai tās konsultantiem) uzticamības pārbaudes procesa ietvaros, lai analizētu ierosināto pārdošanas darījumu vai reorganizāciju. Tāpat pēc pārdošanas vai reorganizācijas mums var nākties nodot jūsu personas datus attiecīgajam reorganizētajam uzņēmumam vai trešai personai tiem pašiem nolūkiem, kas izklāstīti šajā privātuma politikā.

Tiesiskie pamati: leģitīmas intereses (lai dotu mums iespēju veikt izmaiņas mūsu uzņēmējdarbībā), juridisks pienākums.

 • Lai nodrošinātu atbilstību juridiskajiem un tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem - Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai ievērotu mums piemērojamās juridiskās un tiesību aktos noteiktās prasības, kas var ietvert prasību atklāt jūsu personas datus trešām personām, tostarp apdrošināšanas sabiedrībām, tiesu iestādēm un/vai regulatoriem vai tiesībaizsardzības iestādēm saistībā ar šo personu jebkurā vietā pasaulē vai vietā, kur tām noteikts, veiktām izziņas darbībām, tiesvedībām vai izmeklēšanām.

Tiesiskie pamati: juridiski pienākumi, likumīgas prasības, leģitīmas intereses (lai sadarbotos ar tiesībaizsardzības iestādēm un regulatīvajām iestādēm).

Videonovērošana 

Uzņēmumā notiek videonovērošana. Videonovērošanas mērķis ir kārtības uzraudzība videonovērošanai pakļautajās telpās, darbinieku un apmeklētāju drošības nodrošināšana, īpašuma aizsardzība, prettiesisku nodarījumu prevencija, novēršana un atklāšana.

Videonovērošana tiek veikta pēc striktiem drošības un privātuma noteikumiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un aprīkojumu. 

Jūsu informācijas izpaušana

Papildus minētajām trešām personām mēs varam izpaust jūsu personas datus arī mūsu grupas uzņēmumiem, proti, mūsu meitasuzņēmumiem, mātes uzņēmumam un tā meitasuzņēmumiem, kuri var izmantot šos datus saistībā ar iepriekš izklāstītajiem nolūkiem. Mēs koplietosim jūsu personas datus arī ar trešo personu pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, mārketinga, IT vai administratīvo pakalpojumu sniedzējiem), kuri var šos datus apstrādāt mūsu uzdevumā augstāk minētajiem nolūkiem.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā  interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo mūsu tīmekļa vietnes lietošanas ērtumu un iespēju Jums iegūt sev interesējošo informāciju. 

Sīkāka informācija par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, ir sniegta mūsu sīkdatņu politikā

Personas datu uzglabāšana

No jums ievāktie dati var tikt nosūtīti un uzglabāti vietā, kas neatrodas Eiropas Ekonomikas zonā (turpmāk – EEZ). Tāpat to var apstrādāt mūsu darbinieki vai mūsu piegādātāju darbinieki, kuri neatrodas EEZ. Šādi darbinieki var tikt iesaistīti cita starpā jūsu pasūtījuma izpildē, jūsu maksājumu informācijas apstrādē vai atbalsta pakalpojumu sniegšanā.

Personas datu uzglabāšanas ilgums

Uzņēmums glabā personas datus, atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: 

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Uzņēmums var realizēt savas leģitīmās intereses
 • kamēr Uzņēmuma pastāv juridisks pienākums datus glabāt
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. 

Piemēram, mēs varam paturēt dažus darījumu datus un saraksti līdz beidzas prasību iesniegšanas termiņi saistībā ar konkrētiem darījumiem, vai lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz šādu datu paturēšanu.

Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Ja personas datu apstrāde notiek pamatojoties uz piekrišanu personas datu apstrādei, personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta. 

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā. 

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. 

Jūsu tiesības

Ja mijiedarbības laikā ar mums atrodaties Eiropas Ekonomikas zonā, pie dažiem nosacījumiem jums var būt tiesības lūgt mums:

 • sniegt jums papildu informāciju par to, kā mēs izmantojam un apstrādājam jūsu personas datus;
 • sniegt jums kopiju ar visiem mūsu rīcībā esošajiem jūsu personas datiem;
 • izlabot neprecizitātes jūsu personas datos un izlabot nepilnīgos personas datus, kurus mēs apstrādājam;
 • dzēst tos personas datus, kurus mums vairs nav pamata apstrādāt, un
 • ierobežot to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, kamēr mēz izskatām jūsu iesniegto lūgumu.

Turklāt zināmos apstākļos jums ir tiesības:

 • ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, atsaukt savu piekrišanu;
 • lūgt mūs elektroniski pārsūtīt trešai personai jūsu sniegtos personas datus vai jūsu datus, kuri joprojām ir mūsu rīcībā;
 • iebilst pret personas datu apstrādi, ko mēs veicam uz “leģitīmu interešu” vai “sabiedrības interešu” pamata, ja vien iemesls, kādēļ mēs apstrādājam jūsu datus neatsver jūsu intereses, tiesības un brīvības, un
 • iebilst jebkurā laikā pret tiešo mārketingu (tostarp pret profilēšanu šādiem nolūkiem).

Šīm tiesībām piemēro dažus izņēmumus, lai aizsargātu sabiedrības intereses (piemēram, noziedzības novēršana vai atklāšana) un mūsu intereses (piemēram, juridiskās konfidencialitātes nodrošināšana), un šīs tiesības var nebūt spēkā valstī, kurā jūs atrodaties.

Ja jums ir šādas tiesības, jūs varat tās izmantot, rakstot mums uz e-pasta adresi data.GDPR@valmiera-glass.com

Ja neesat apmierināts ar to, ka mēs izmantojam jūsu personas datus, vai to, kā mēs reaģējām uz to, ka izmantojāt savas tiesības, jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu Valsts inspekcijā, www.dvi.gov.lv. 

Citi noteikumi

Pēc jūsu pieprasījuma divas reizes gadā Uzņēmums bez maksas sniegs atbildi uz Jūsu iesniegumu par Jūsu personas datu izmantošanu. Sākot no trešās reizes, maksa par šādas informācijas saņemšanu ir 50 EUR. 

Saņemot Jūsu iesniegumu, Uzņēmums izvērtēs tā saturu un Jūsu identificēšanas iespējas un, ja nepieciešams, lūgs Jums iesniegt papildu informāciju, lai pēc iespējas pārliecinātos, ka dati tiks nosūtīti attiecīgajam datu subjektam un mazinātu risku ļaunprātīgai Jūsu datu izmantošanai.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājas lapā www.valmiera-glass.com, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas. Iesakām apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

Definīcijas 

Personas dati – Jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). 

Personas datu apstrāde – Jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, aizmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana. 

Trešā persona - fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

Personas datu aizsardzības pārkāpums - drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem.

Personas datu izmantošanas juridiskais pamats

Piekrišana: datu subjektam ir skaidri un nepārprotami jādod sava piekrišana savu datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem un mērķiem.

Līguma izpilde: ja jūsu informācija ir nepieciešama, lai noslēgtu ar jums līgumu, vai lai to izpildītu. 
Juridisks pienākums: ja pārzinim ar normatīvo regulējumu ir uzlikts pienākums veikt kādu darbību, kura izpildē ir nepieciešama datu apstrāde. 

Leģitīmas intereses: ja mēs izmantojam jūsu informāciju leģitīmās interesēs un mūsu iemesli, kādēļ mēs izmantojam jūsu datus, atsver jebkādu jūsu datu aizsardzības tiesību ierobežojumus. 

Būtiskas sabiedrības intereses: ja mēs izmantojam jūsu informāciju, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs. 

Vitālas intereses: ja datu apstrāde būs nepieciešama ārkārtas situācijās, piemēram, dabas katastrofu gadījumos, lai glābt personas dzīvību.